Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 3: Tekstmodaliteter og tekstkompetence

Studieordning: 2019 (LU KP)

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetence inden for området multimodale tekster. De studerende skal tilegne sig viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der udvikler elevers kompetence til at forstå og kommunikere med forskellige tekstmodaliteter.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul 4 læses som det sidste basismodul, dvs. efter modul 1, 2 og 3.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 1.-6. klassetrin med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Modulet bygger på følgende videngrundlag:

Indhold og genrer:

 • Multimodale tekster med fokus på modaliteter som tale, skrift, lyd, billede og levende billeder
 • Kommunikationsteori
 • Medieteori og semiotisk teori
 • Multimodal literacy

Receptivt og produktivt:

 • Den studerende skal genrebevidst og metodisk analysere og vurdere multimodale tekster
 • Den studerende skal metodisk analysere og vurdere didaktisk design, herunder digitale læremidler til undervisning i multimodale tekster
 • Den studerende skal producere egne multimodale tekster som fx billedfortællinger, lydproduktioner og film
 • Den studerende skal analysere elevers multimodale produktioner og give bud på stilladserende vejledning og relevant respons
 • Den studerende skal udvikle didaktisk design og eksperimentere med læremidler og didaktisk design i relation til undervisning i multimodale tekster

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning

Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning

Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster (1).     
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle skriveundervisning (2).
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer (3).

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

kritisk vurdere sprogbrug i analoge og digitale medier og tilrettelægge undervisning i og med digitale medier

sprog og medier

understøtte elevers produktion og formidling af tekster i forskellige medier og med forskellige teknologier

tekstproduktion i forskellige medier

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk perspektiv

tekster, genrer og medier

planlægge, gennemføre og evaluere differentierede læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs kommunikative kompetence

sprogdidaktik

udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i tekster, herunder skønlitteratur,

tekstdidaktik

udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner

tekster til elever, elevers tekstbrug og børnelitteratur

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på nabosprog

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv

anvende forskellige evalueringsformer og resultater af evalueringer i tekstundervisning

evaluering af tekstarbejde

skabe hensigtsmæssige tekster til given kommunikationssituation på baggrund af valg mellem medier og sproglige virkemidler

dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt og skriftligt

kritisk vurdere elevers arbejde med informationssøgning, ansigtsløs kommunikation og de etiske aspekter forbundet hermed.

informationssøgning og strategier til systematisk at udvælge viden på internettet, ansigtsløs kommunikation og forholde sig etisk til kommunikationen på internettets digitale platforme.

Forankring i forskning og udvikling

I modulet inddrages national, nordisk og international forskning inden for områderne multimodal og digital literacy. Den udvalgte forskningslitteratur hentes eksempelvis fra Nationalt Videncenter for Læsning, Nationalt Videncenter for Læremidler, Institut for film og medievidenskab, Københavns Universitet og tilsvarende universitetsinstitutter, der forsker i multimodale tekster og multimodale teksters didaktik på nationalt og internationalt plan.

Modulets relation til praksis

Der knyttes an til danskfaglig praksis, fx ved at

 • indsamle og analysere eksempler på elevers produktion af mono- og multimodale tekster
 • udvikle undervisning og/eller læremidler i multimodal tekstanalyse og -produktion og afprøve det i praksis
 • give feedback på elevers multimodale tekstproduktion

Digitalisering og digital teknologi

Modulet lægger op til at arbejde med digital dannelse i et danskfagligt perspektiv, herunder anvendelse og kritisk analyse af digital teknologi i danskfaget. Der inddrages bl.a. læringsportaler (fx gyldendal.dk og clio), digitale tjenester som fx Filmstriben, og der arbejdes analyserende, eksperimenterende og vurderende med digitale apps fra bl.a. SkoleTube.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

 • Undervisningen veksler mellem underviseroplæg, studenteroplæg, øvelsesarbejde
 • Øvelsestimer og workshops med undervisers tilstedeværelse
 • Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse
 • Vejledning
 • Evaluering og respons
 • Tematiske fagdage med oplæg og workshops
 • Fællesforelæsninger
 • Ekskursioner og studieture

2

121

 • Studerendes arbejde med tekster, øvelser og opgaver til undervisningen i modulet skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt
 • Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt
 • Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og skriftligt
 • De studerendes forberedelse, gennemførelse og evaluering af aktiviteter i forbindelse med praksissamarbejde
 • Projekt- og gruppearbejde

3

100

 • Egen forberedelse til undervisning, praksissamarbejde og prøver/eksamen
 • Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet
 • Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r)

4

5

 • Holdmøder
 • Debatarrangementer
 • Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

I løbet af modulet afleverer den studerende studieproduktet ”Digital multimodal egenproduktion” samt mindst et af de to øvrige nedenstående.

Titel

Digital multimodal egenproduktion

Type/form

Multimodal produktion i form af fx billedbog/booktrailer, podcast/lydproduktion eller filmproduktion med tilhørende refleksion over produkt og proces i mundtlig form.

Krav til indholdet

Produktion af multimodal tekst med refleksion over didaktisk potentiale

Omfang

Egenproduktionen skal have et omfang, som fastsættes ud fra genren og sammenhængen med undervisningen. Eksempelvis: Filmproduktion på mindst 3 minutter; billedbog på mindst 5 sider, lydproduktion på mindst 3 minutter

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Gruppe på max 4 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel

Respons

Mundtlig respons fra hold og underviser på egenproduktion og refleksion.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Analyse og vurdering af multimodal tekst

Type/form

Skriftlig eller mundtlig (aftales med underviser) formidling af analyse

Krav til indholdet

Systematisk analyse af en eller flere multimodale tekster (kan være elevproducerede eller professionelle multimodale tekster)

Omfang

En skriftlig analyse skal have et omfang på 3-5 normalsider. En mundtlig analyse skal have et omfang på 10-20 minutter.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt eller i grupper.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel

Respons

En skriftlig opgave får skriftlig feedback i form af peer-to-peer feedback fra mindst to medstuderende og bedømmes bestået/ikke bestået af underviser. En mundtlig fremlæggelse får mundtlig feedback fra holdet og underviser.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Didaktisk design til undervisning i multimodale tekster

Type/form

Skriftlig og mundtlig

 Krav til indholdet

Produktion af didaktisk design til undervisning i multimodale tekster med fagdidaktisk refleksion. Det didaktiske design formidles skriftligt og visuelt i form af fx ppt., som præsenteres mundtligt for klassen.

Omfang

30 minutter inklusiv feedback

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Gruppe på max 4 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Mundtlig feedback fra responsgrupper og underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del xx.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V