Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 2: Sprog og genrer

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Dansk

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetence inden for områderne sprog og genrer. De studerende skal tilegne sig viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret undervisning i sprog og genrer i et kommunikativt perspektiv samt i analyse og fortolkning af fiktive tekster

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales, at modul 1 læses før modul 2.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 1.-6. klassetrin med 10 ECTS.

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på relevant forskning i litteratur og sprog, børnelitteraturhistorie samt litteratur- og sprogdidaktik, herunder genrer og genredidaktik.

Indhold og genrer:

 • Teori om genrebestemt sprog, tekster og kommunikation
 • Litteratur- og fiktionsteori
 • Litteraturpædagogik og litteraturdidaktik
 • Kultur- og litteraturhistorie
 • Børnelitteraturteori
 • Ældre og nyere sprogligt udviklende tekster fortrinsvis for børn.

Receptivt og produktivt:

 • Den studerende skal metodebevidst analysere, fortolke og kritisk vurdere tekster og sprog i forskellige kontekster.
 • Den studerende skal udvikle læremidler og didaktisk design til sprog-, genre- og tekstundervisning.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning

Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster (1).
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer (4).

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

vurdere eksempler på dansk tale- og skriftsprog, elevers sproglige udvikling og beherskelse af dansk retskrivning

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og gældende retskrivningsregler

planlægge og gennemføre undervisning i nabosprog og nabokultur

nordiske sprog- og nabosprogsdidaktik

planlægge, gennemføre og evaluere differentierede læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs kommunikative kompetence

sprogdidaktik

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog i 1.-6. klasse

læremidler til sprogundervisning i skolen

begrundet gennemføre tekstundervisning

tekstdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for tekster og tekstundervisning

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk perspektiv

tekster, genrer og medier

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på nabosprog

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv

udvikle den enkelte elevs mediebrug og -læsevaner

tekster til elever og elevers tekstbrug

udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i tekster, herunder skønlitteratur

tekstdidaktik

begrunde valg af børne- og ungdomslitterære tekster til undervisning på 1.-6. klassetrin

dansk børne- og ungdomslitteratur

anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og andre former for fremføring af tekst i danskundervisningen

tekstperformance

Forankring i forskning og udvikling

I modulet inddrages national, nordisk og international forskning inden for områderne litteratur og genrer samt litteratur- og sprogdidaktik. Den udvalgte forskningslitteratur hentes eksempelvis fra Nationalt Videncenter for Læsning, Nationalt Videncenter for Læremidler, Center for Børnelitteratur (Århus Universitet), Center for Læseforskning (Københavns Universitet) og tilsvarende internationale universitetsinstitutter.

Modulets relation til praksis

Der knyttes an til danskfaglig praksis, fx ved at

 • De studerende observerer tekstundervisning på en skole og efterfølgende analyserer observationen.
 • De studerende indsamler eksempler på elevers arbejde med fiktive eller faktiske tekster, analyserer og vurderer teksterne og giver deres bud på en relevant respons.
 • De studerende indsamler og analyserer eksempler på elevers produktion af tekster.
 • De studerende udvikler og afprøver egne og/eller andres læremidler til undervisning i fiktive og faktiske genrer.

Digitalisering og digital teknologi

Modulet lægger op til at arbejde med digital dannelse i et danskfagligt perspektiv, herunder anvendelse og kritisk analyse af digital teknologi i danskfaget. Der inddrages bl.a. læringsportaler (fx gyldendal.dk og clio.me/dk), nationale og internationale rapporter om børns læsevaner (fra fx læremiddel.dk og videnomliteracy.dk), forfatterhjemmesider, digital litteratur og apps til sprogundervisning.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

 • Undervisningen veksler mellem underviseroplæg, studenteroplæg, øvelsesarbejde
 • Øvelsestimer og workshops med undervisers tilstedeværelse
 • Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse
 • Vejledning
 • Evaluering og respons
 • Tematiske fagdage med oplæg og workshops
 • Fællesforelæsninger
 • Ekskursioner og studieture

2

121

 • Studerendes arbejde med tekster, øvelser og opgaver til undervisningen i modulet skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt
 • Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt
 • Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og skriftligt
 • De studerendes forberedelse, gennemførelse og evaluering af aktiviteter i forbindelse med praksissamarbejde
 • Projekt- og gruppearbejde

3

100

 • Egen forberedelse til undervisning, praksissamarbejde og prøver/eksamen
 • Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet
 • Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r)

4

5

 • Holdmøder
 • Debatarrangementer
 • Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

I løbet af modulet afleverer den studerende derudover følgende to studieprodukter:

Titel

Analyse og fortolkning af en eller flere fiktive eller faktiske tekster

Type/form

Skriftlig

Krav til indholdet

Systematisk analyse af en eller flere fiktive eller faktiske tekster

Omfang

3-5 normalsider (à 2600 anslag) ved individuel aflevering; 5-7 normalsider ved gruppeaflevering.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuel eller i gruppe. Aftales med underviser.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel

Respons

Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende giver peer-respons

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplanen

 

Titel

Didaktisk design til undervisning i sprog og/eller genrer

Type/form

Mundtlig og/eller skriftlig

Krav til indholdet

Præsentation og vurdering af didaktisk design til undervisning i sprog-, genre- og/eller litteraturundervisning

Omfang

45 minutter/5 sider

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdes i grupper a 3-5 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel

Respons

Underviseren giver mundtlig respons

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplanen

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt, henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V