Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 1: Skriftsprogstilegnelse og kommunikation

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Dansk

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetence inden for områderne læsning, skrivning og kommunikation. De studerende skal tilegne sig viden om og færdigheder i

 • at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret læse- og skriveundervisning for 1.-6. klassetrin samt i
 • at udvikle elevernes evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og kontekstbevidst i såvel tale som i skrift.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales, at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 1.-6. klassetrin med 20 ECTS.

Modulets videngrundlag

Modulet bygger på følgende videngrundlag:

Indhold og genrer:

 • Talesprogets og skriftsprogets struktur og forholdet mellem talt og skrevet sprog.
 • Sprogets opbygning: fonetik, ortografi, grammatik (morfologi og syntaks), semantik, tekstlingvistik, retorik og pragmatik.
 • Kommunikation, mundtlige og skriftlige genrer og tekstpraksis.
 • Skriftsprogsundervisning i 1.-6. klassetrin med tekster skrevet af og til børn.
 • Læse- og skriveprocesser, læse- og skriveudvikling og literacy.
 • Læsestrategier og læseforståelsesstrategier.

Receptivt og produktivt:

 • De studerende skal metodisk analysere og vurdere elevers læseforudsætninger, læse- og skrivestrategier samt vejlede i forhold til elevers proces og produkter.
 • De studerende skal genrebevidst og med relevant faglig terminologi analysere og vurdere tekster i et kommunikativt perspektiv.
 • De studerende skal analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til sprogundervisning.
 • De studerende skal modellere læse- og skrivestrategier.
 • De studerende skal performe og modellere eksempler på mundtlig og skriftlig kommunikation.
 • De studerende skal give sproglig vejledning i mundtlig og/eller skriftlig tekstproduktion samt reflektere over vejledningens form og indhold.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning

Kompetenceområde 2: Læsning og læseundervisning

Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning

Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning

Kompetencemål, som indgår i modulet

De studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på udvikling af elevers kommunikative kompetencer (1).

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster (1).
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers læseudvikling (2).
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers skriveudvikling (3).
   
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer (4).

 

Færdighedsmål: De studerende kan

Vidensmål: De studerende har viden om

planlægge og gennemføre aktiviteter, der understøtter elevers læsning og læseudvikling i 1.-6. klassetrin

teorier om læsning

anvende teorier om elevers skriveprocesser og skrivestrategier i tilrettelæggelsen af undervisnings- og læringsaktiviteter

skriftlighed og skriveudvikling i indskoling og på mellemtrin

anvende fagdidaktisk viden om sammenhænge mellem læsning og skrivning i dansk og andre fag

sammenhænge mellem læsning og skrivning

vurdere eksempler på dansk tale og -skriftsprog, elevers sproglige udvikling og deres beherskelse af dansk retskrivning

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og gældende retskrivningsprincipper

planlægge og gennemføre differentierede læseudfordringer og understøtte den enkelte elevs læseudvikling, herunder tosprogede elevers læseudvikling på andetsproget

læsningens didaktik

anvende resultater af test og andre evalueringsformer med henblik på at understøtte den enkelte elevs læseudvikling

test og evaluering

vurdere elevers læsestrategier under læsning af fiktions- og fagtekster

læsestrategier

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog i 1.-6. klasse

læremidler til sprogundervisning i skolen

kritisk vurdere læremidler til såvel begynderundervisning i læsning som til fortsat læsning og fremstille supplerende læremidler

læremidler til læseundervisningen

kritisk vurdere læremidler til såvel den første skriveundervisning som den fortsatte skriveundervisning

læremidler til undervisning i skriftlighed

understøtte den enkelte elevs skriveudvikling, herunder tosprogedes elevers skriveudvikling på andetsproget

skrivningens didaktik

vejlede tosprogede elever i deres skriftlige og mundtlige udvikling på baggrund af intersprogsanalyse

intersprog og intersprogsudvikling

understøtte elevers læseudvikling ved at integrere digitale teknologier i undervisningen

it som læringsressource i læseundervisningen

udvikle den enkelte elevs mediebrug og -læsevaner

tekster til elever og elevers tekstbrug

begrundet gennemføre sprog- og kommunikationsundervisning

sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for sprog og kommunikationsundervisning

planlægge og gennemføre undervisning i nabosprog og nabokultur

nordiske sprog og nabosprogsdidaktik

planlægge gennemføre og evaluere differentierede læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs kommunikative kompetence

sprogdidaktik

skabe hensigtsmæssige tekster til given kommunikationssituation på baggrund af valg mellem medier og sproglige virkemidler

dansklærerens kommunikative opgaver, mundtligt og skriftligt

planlægge og gennemføre undervisning i mundtlig danskundervisning

mundtlig udtryksfærdighed

begrundet gennemføre skriveundervisning

skrivedidaktik og fagdidaktisk forskning inden for skrivning og skriveundervisning

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieperspektiv

tekster, genrer og medier

anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og andre former for fremføring af tekst i danskundervisning

tekstperformance

Forankring i forskning og udvikling

I modulet inddrages national, nordisk og international forskning inden for områderne sprog og sprogundervisning, begynderlæsning- og skrivning, fortsat læsning og skrivning, faglig læsning og skrivning, multimodal literacy samt mundtlig og skriftlig kommunikation. Den udvalgte forskningslitteratur hentes fra eksempelvis Nationalt Videncenter for Læsning, Nationalt videncenter for læremidler, Center for Læseforskning (Københavns Universitet), SFL-kredsen, Dansk Sprognævn, EVA, PISA og PIRLS.

Modulets relation til praksis

Der knyttes an til danskfaglig praksis, fx ved at:

 • De studerende observerer undervisning i skriftsprogstilegnelsen på en skole og efterfølgende analyserer observationen
 • De studerende indsamler elevtekster på en skole, analyserer og vurderer teksterne og giver deres bud på en relevant respons
 • De studerende indsamler og analyserer eksempler på elevers mundtlige og skriftlige kommunikation
 • De studerende i mindre grupper underviser en klasse eller en gruppe af elever i skriftsprogstilegnelse
 • De studerende afprøver egne og/eller andres læremidler til undervisning i skriftsprogstilegnelse og kommunikation
 • På 2. semester etableres et konkret praksissamarbejde med de praktikskoler, der benyttes efterfølgende til praktikniveau 1 (gælder kun for undervisningsfag 1)

Digitalisering og digital teknologi

Modulet lægger op til at arbejde med digital dannelse i et danskfagligt perspektiv, herunder anvendelse og kritisk analyse af digital teknologi i danskfaget. Der inddrages læringsportaler (fx gyldendal.dk), læse- og skriveteknologi (fx IT-rygsækken) samt diverse sprog-apps (fx Sproghjælp).

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 550 timer

Primære arbejdsformer

1

92 (130 lektioner)

 • Undervisningen veksler mellem underviseroplæg, studenteroplæg, øvelsesarbejde
 • Øvelsestimer og workshops med undervisers tilstedeværelse
 • Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse
 • Vejledning
 • Evaluering og respons
 • Tematiske fagdage med oplæg og workshops
 • Fællesforelæsninger
 • Ekskursioner og studieture

2

242

 • Studerendes arbejde med tekster, øvelser og opgaver til undervisningen i modulet skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt
 • Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt
 • Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og skriftligt
 • De studerendes forberedelse, gennemførelse og evaluering af aktiviteter i forbindelse med praksissamarbejde
 • Projekt- og gruppearbejde

3

200

 • Egen forberedelse til undervisning, praksissamarbejde og prøver/eksamen
 • Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet
 • Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r)

4

10

 • Holdmøder
 • Debatarrangementer
 • Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Efter afslutning af modulet tager den studerende den obligatoriske nationale modulprøve:

Titel

Modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige kompetence

Type/form

Individuel skriftlig tilstedeværelsesprøve af 5 timers varighed. Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven. Prøven finder sted på uddannelsesstedet under opsyn.

Krav til indholdet

Den studerende skal:

 • Skrive en sammenhængende sproglig analyse og vurdering af en tekst
 • Analysere og forklare sproglige iagttagelser i udvalgte dele af teksten, som har fx ortografisk, leksikalsk, morfematisk, syntaktisk og/eller semantisk interesse.

Vurderingskriterier:

 • Den studerende skal demonstrere:
 • Færdighed i at analysere en tekst med udgangspunkt i begreber som læsbarhed, læselighed og læseværdighed og/eller fonetik, ortografi, morfologi, syntaks, semantik og tekstsammenhæng
 • Færdighed i egen skriftlig fremstilling i form af en velstruktureret, sammenhængende tekst skrevet i et klart og korrekt sprog, herunder med korrekt stavning og tegnsætning
 • Viden om det danske sprogs system og funktion.

Omfang

Maks. 5 sider

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdes individuelt

Bedømmelse

Intern censur. Bedømmes Bestået/ikke bestået

Respons

Underviseren giver en kort skriftlig respons med angivelse af niveau

Afleveringsfrist

Prøvedatoen meldes ud fra centralt hold

I løbet af modulet afleverer den studerende endvidere en obligatorisk portfolio samt mindst 1 ud af de 2 øvrige studieprodukter.

Titel

Portfolio, der dokumenterer indsigt i elevers læse- og skriveudvikling

Type/form

Digital mappe med en samling produkter i forskellige modaliteter

Krav til indholdet

En samling af flere mindre produkter som eksempelvis:

 • Analyse af en elevs oplæsning
 • Analyse af en elevtekst
 • Analyse af undervisningsmidler
 • Analyse af diverse tests
 • Eksempler på selvfremstillede eller redidaktiserede opgaver

Omfang

Portfolioen skal have et omfang svarende til 15-25 normalsider.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Portfolioen laves i grupper a 3-5 medlemmer.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel

Respons

Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende giver peer-respons.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Sprogtræneren

Type/form

Skriftlig multiple choice-opgave

Krav til indholdet

Spørgsmål i fonetik, morfologi, syntaks og ortografi

Omfang

1 times varighed

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuel

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Computergenereret og med underviserens fælles opsamling på holdet

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Performance af en eller flere mundtlige genrer

Type/form

Mundtlig fremstilling

Krav til indholdet

Den studerende fremlægger i én eller flere mundtlige genrer – fx indøvet oplæsning, fortælling, personlig beretning eller tale – og reflekterer over sin performance med anvendelse af relevante analytiske begreber.

Omfang

Den mundtlige fremstilling skal vare mellem 3 og 10 minutter afhængig af genre og formål.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Den mundtlige fremstilling vil i udgangspunktet være individuel. Andet kan dog aftales med underviser.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel

Respons

Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende giver peer-respons.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt, henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V