Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 3: Fagdidaktik og visuel kommunikation

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfaget i billedkunst findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Formålet med dette modul er, at den studerende udvikler fagdidaktiske kompetencer til at undervise i undersøgende og eksperimenterende billedarbejde samt forskellige evalueringsformer i hele skoleforløbet.

Modulet sigter mod en praksisnærhed, hvor de studerende gennem eget billedarbejde udvikler kompetencer til at tilrettelægge elevers billedarbejde og kvalificere og udvikle elevers billedprocesser samt benytte relevant feedback- og evalueringsmetoder.

De centrale indholdsområder er: billedkunstdidaktik, æstetisk læring, visuelle kreativitetsprocesser samt visuel kommunikation - herunder design af bl.a. analog og digital udstilling, læremidler og læringsrum.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2: Visuel kulturprojekt og 3: Fagdidaktik og billedprocesser

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til Undervisningsfaget Billedkunst med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Modulet bygger på forskningsbaseret teori og viden om:

 • Billedfaget og fagdidaktik
 • Kreativitet og iterative processer
 • Visuel kultur kulturpædagogik
 • Visuel kommunikation

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Visuel betydningsdannelse i analoge og digitale billeder

Kompetenceområde 2: Afkodning og analyse af analoge og digitale billeder

Kompetenceområde 3: Billedfaglige arbejdsformer og innovative processer

Kompetenceområde 4: Visuel didaktik

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers kompetencer i praktisk billedproduktion og refleksion inden for forskellige billedkategorier samt at den studerende har bevidsthed om billeders bidrag til videnudvikling inden for forskellige fagområder, genrer og visuelle kulturer.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers kompetencer i at afkode forskellige analoge og digitale billeder og visualiseringer ved hjælp af billedanalytiske metoder.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers billedsproglige kompetencer i at arbejde med æstetiske, innovative og entreprenante arbejdsformer i fysiske og digitale læringsmiljøer.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle billedkunstundervisning med inddragelse af viden om internationale visuelle uddannelser.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

anvende billedkommunikation inden for forskellige tema-og  fagområder og

varierede billedkulturelle koders kommunikative funktioner i forskellige sammenhænge og i forskellige historiske perioder og

anvende konkrete skitseringsmetoder og modelkonstruktioner til at igangsætte ideudvikling og facilitere forandringsprocesser,

visuelle notationsformers betydning i innovative processer,

gennemføre undersøgende og eksperimenterende billedprocesser såvel fagligt som tværfagligt,

undersøgende, kunstneriske og eksperimenterende arbejdsmetoder til billedfremstilling,

anvende sociale medier i visuelle udvekslings- og samarbejdsprocesser og

sociale mediers visuelle læringspotentialer og

begrunde eget fagsyn i relation til skolefagets udvikling og i lyset af nyere fagdidaktisk forskning,

centrale bestemmelser om faget i skolen og resultater fra fagdidaktisk forskning,

analysere konkrete visuelle undervisnings- og læringsforløb med inddragelse af data fra evalueringer,

videnskabsteoretiske positioner, analysestrategier og evalueringsmetoder,

udvikle billedkunstfaget kreativt og innovativt på tværs af genrer, metoder og billedformer

billedfeltets kulturskabende og erkendelsesmæssige betydning, herunder billeder som sprog

tilrettelægge læringsmålstyret undervisning på forskellige alderstrin og i forskellige typer billedforløb

forskellige tilgange til undervisning i faget, herunder motivation, billedsproglig og verbalsproglig udvikling samt erkendelse

 

 

 

 

Forankring i forskning og udvikling

Der arbejdes aktivt i modulet med indhentning af empiri med særligt fokus på visuelle indsamlingsmetoder.

Modulet er forankret i aktuel dansk og international forskning med særlig fokus på visuel didaktik, eksperimenterende billedprocesser, visuel kommunikation, teknologianalyse samt feedback- og evalueringsmetoder. Dette videngrundlag praktiseres i undervisningen bl.a. gennem tekstanalyse samt visuelle og kropslige medieringer.

Modulets relation til praksis

Der knyttes i det omfang, det er muligt an til praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter:

 • Planlægning, gennemførelse og evaluering af mindre undervisningsforløb/undervisningsaktiviteter
 • Vurdering af elevprodukter med henblik på udvikling af elevers billedsproglige udtrykskompetence
 • Samarbejde med skoler, billedskoler el. lign., så der sikres en faglig afprøvelse ind i en relevant praksisvirkelighed.

Digitalisering og digital teknologi

I modulet skal de studerende arbejde med digital visuel produktion, eksempelvis billedbehandling, video, digitale artefakter og 3D-modulering.

I modulet skal de studerende endvidere arbejde med betydningen af digitale teknologier for faget billedkunst og billedfremstilling i skole og uddannelse, herunder et særligt fokus på forholdet mellem analoge og digitale produktion- og præsentationsformer.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

- Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, værkstedsarbejde, workshops, arbejde on location ifm. ekskursioner, øvelser og faglige undersøgelser

- introduktion til analoge og digitale læremidler, materialer og teknikker inden for modulets fagområde

- vejledning og sparring ifm. billedproduktion og skitsebog

- evaluering

2

141

- teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både studiegrupper og individuelt

- udarbejdelse af studieprodukter og løsning af opgaver

- udarbejde skitsebog

- studiebesøg og feltobservationer på skoler, udstillingssteder mm

3

80

- egne fordybelsesstudier og eksperimenter

- litteratursøgning og læsning

- studieaktiviteter i studiegrupper

- studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner

4

5

- udveksling, sparring og feedback

- evaluering af gruppens og eget arbejde

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Læremiddel

Type/form

Analogt og digitalt læremiddel

Krav til indholdet

Studieproduktet består af 3 dele: Et læremiddel, en fotodokumentation af læremidlet samt en refleksionstekst

Omfang

Et færdigt og gennemarbejdet læremiddel, passende antal dokumenterende fotos,  samt 5 siders refleksionstekst

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdes i gruppe

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Mundtlig respons fra underviser og medstuderende

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Skitsebog

Type/form

Studiedokumenterende skitsebog

Krav til indholdet

Visuel skitsebog med eget billedarbejde, procesbeskrivelser og refleksionsnoter

Omfang

Dokumentation for 80% af aktiviteter fra undervisningen

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Mundtlig respons fra underviser og medstuderende

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V