Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 2: Visuelt kulturprojekt

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Billedkunst

Kompetencemål for undervisningsfaget billedkunst findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Formålet med dette modul er, at den studerende udvikler kompetence til at undervise i visuel opmærksomhed, afkodning af billeder samt innovative billedprocesser og projekter, som afspejler visuel kulturpædagogik.

Undervisningen, der er baseret på et samspil mellem praksis og teori, indbefatter forskellige billedformer, kulturmøder, samarbejdsplatforme og læringsrum. I modulet udarbejdes et større visuelt projekt baseret på visuel kommunikation, samarbejde og vidensdeling.

Modulets indhold og arbejdsform forholder sig fagligt og didaktisk til billedkunstfaget i folkeskolen, tværfaglig undervisning og andre faglige sammenhænge. 

De centrale indholdsområder er: undersøgende og eksperimenterende billedarbejde, indsamling, kategorisering og anvendelse af information i visuel kultur, multimodalitet og innovation samt visuel didaktik.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2: Visuel kulturprojekt og 3: Fagdidaktik og billedprocesser.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget Billedkunst med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Modulet bygger på forskningsbaseret viden om

  • Visuel kultur som billedfelt og refleksionsstrategi såvel nationalt som internationalt
  • Visuel kommunikation
  • Innovation og entreprenørskab
  • It og medier i læreprocesser

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Afkodning og analyse af analoge og digitale billeder

Kompetenceområde 3: Billedfaglige arbejdsformer og innovative processer

Kompetenceområde 4: Visuel didaktik

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers kompetencer i at afkode forskellige analoge og digitale billeder og visualiseringer ved hjælp af billedanalytiske metoder.
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers billedsproglige kompetencer i at arbejde med æstetiske, innovative og entreprenante arbejdsformer i fysiske og digitale læringsmiljøer.
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle billedkunstundervisning med inddragelse af viden om internationale visuelle uddannelser.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

analysere forskellige analoge og digitale billedmedier,

visuel perception af analoge og digitale læringsomgivelser,

anvende forskellige strategier til at undersøge visuelle fænomener, og

visuel kultur og brugen af forskellige blikpositioner og

forstå billeder og visuelle informationer i den visuelle kultur, de er en del af,

synsmåders betydning for billeders skiftende indhold og udtryk,

anvende konkrete skitseringsmetoder og modelkonstruktioner til at igangsætte ideudvikling og facilitere forandringsprocesser,

visuelle notationsformers betydning i innovative processer,

anvende sociale medier i visuelle udvekslings- og samarbejdsprocesser og

sociale mediers visuelle læringspotentialer og

analysere visuelle didaktiske problemstillinger med afsæt i egne æstetiske, innovative og entreprenante arbejdsformer med henblik på læringsmålsstyret undervisning i folkeskolen.

metoder til udvikling af kreativitet og innovation samt æstetisk læring.

analysere visuelle undervisnings- og læringsforløb i et uddannelses- og dannelsesperspektiv og

fagets uddannelses- og dannelsesfunktioner og

udvikle billedkunstfaget kreativt og innovativt på tværs af genrer, metoder og billedformer og

billedfeltets kulturskabende og erkendelsesmæssige betydning, herunder billeder som sprog

 

Forankring i forskning og udvikling

Der arbejdes aktivt i modulet med indhentning af empiri med særligt fokus på visuelle indsamlingsmetoder.

Modulet er forankret i aktuel dansk og international forskning med særlig fokus på visuel kulturpædagogik, æstetisk dannelse, kreativitetteori og innovation samt arkitekturteori. Dette videngrundlag praktiseres i undervisningen bl.a. gennem tekstanalyse samt visuelle og kropslige medieringer.

Modulets relation til praksis

Der knyttes i det omfang, det er muligt an til praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter:

  • Planlægning, gennemførelse og evaluering af mindre undervisningsforløb/undervisningsaktiviteter med innovativt sigte
  • Undersøgelse af forskellige læringsmiljøer med henblik afkodning og identifikation af særlige kulturmarkører
  • Samarbejde med og/eller studiebesøg i felten, f.eks. uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, i offentlige rum.

Digitalisering og digital teknologi

I modulet skal de studerende arbejde med digital visuel produktion, eksempelvis billedbehandling, video, digitale artefakter og 3D-modulering.

I modulet skal de studerende endvidere arbejde med betydningen af digitale teknologier for faget billedkunst og billedfremstilling i skole og uddannelse, herunder et særligt fokus på forholdet mellem analoge og digitale produktion- og præsentationsformer.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

- Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, værkstedsarbejde, workshops, arbejde on location ifm. ekskursioner, øvelser og faglige undersøgelser

- introduktion til analoge og digitale læremidler, materialer og teknikker inden for modulets fagområde

- vejledning og sparring ifm. billedproduktion og skitsebog

- evaluering

2

141

- teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både studiegrupper og individuelt

- udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) og løsning af opgaver

- udarbejde skitsebog

- studiebesøg og feltobservationer på skoler, udstillingssteder mm

3

80

- egne fordybelsesstudier og eksperimenter

- litteratursøgning og læsning

- studieaktiviteter i studiegrupper

- studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner

4

5

- udveksling, sparring og feedback

- evaluering af gruppens og eget arbejde

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Visuelt kulturprojekt

Type/form

Udstilling

Krav til indholdet

Bidrag til udstillingen som består af 3 dele: Færdige billeder, visuel proces- og undersøgelsesdokumentation og en udstillingstekst. Der skal desuden produceres en fagdidaktisk refleksionstekst, der har fokus på visuel kulturpædagogiks potentiale i en skolesammenhæng.

Omfang

1-5 færdige billeder, 20-30 proces- og undersøgelsesbilleder og 1 side udstillingstekst pr. gruppe.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdes i grupper

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel

Respons

Responsgrupper

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Skitsebog

Type/form

Studiedokumenterende skitsebog

Krav til indholdet

Visuel skitsebog med eget billedarbejde, procesbeskrivelser og refleksionsnoter

Omfang

Dokumentation for 80% af aktiviteter fra undervisningen

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Mundtlig respons fra underviser og medstuderende

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V