Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 1: Billedfaglige praksisformer

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Billedkunst

Kompetencemål for undervisningsfaget i billedkunst findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Formålet med dette modul er, at den studerende udvikler kompetence til at undervise i praktisk billedproduktion, billedkundskab og billedpræsentationer, som afspejler den visuelle kultur og til at anvende billedsamtale til at kvalificere elevers billedsprog og fagsprog.

Den studerende arbejder praktisk med kunstneriske og eksperimenterende metoder i såvel analoge som digitale billeder. I modulet er samspillet mellem praksis og teori grundlæggende.

Modulets indhold og arbejdsform forholder sig reflekterende og didaktisk til bestemmelser om billedkunstfaget i skolen.

De centrale indholdsområder er: Visuel produktion og kommunikation, billedsamtale, billedsproglig bevidsthed, elevers billedsproglige udvikling, æstetisk læring og sansebaseret orientering, kreativitet og billeders potentiale til at udvikle viden og erkendelse samt visuel didaktik.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2: Visuel kulturprojekt og 3: Fagdidaktik og billedprocesser

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget billedkunst med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Modulet bygger på forskningsbaseret teori om:

 • Visuel kultur som billedfelt og refleksionsstrategi såvel nationalt som internationalt
 • Visuel kommunikation
 • Æstetik, æstetisk læring og kreativitet
 • Nyere forskningsbaseret viden om billedfaget og fagdidaktik

samt på viden om:

 • Kunstneriske arbejdsmetoder
 • Billedfagets historie

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Visuel betydningsdannelse i analoge og digitale billeder

Kompetenceområde 2: Afkodning af analoge og digitale billeder

Kompetenceområde 4: Visuel didaktik.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers kompetencer i praktisk billedproduktion og refleksion inden for forskellige billedkategorier samt at den studerende har bevidsthed om billeders bidrag til videnudvikling inden for forskellige fagområder, genrer og visuelle kulturer. (1)
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers kompetencer i at afkode forskellige analoge og digitale billeder og visualiseringer ved hjælp af billedanalytiske metoder. (2)
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle billedkunstundervisning med inddragelse af viden om internationale visuelle uddannelser. (4)

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

anvende forskellige materialer og teknikker til billedfremstilling

billedsproglige virkemidler

analysere didaktiske problemstillinger med afsæt i egne billedproduktive erfaringer med henblik på differentieret undervisning i folkeskolen

analoge og digitale produktions- og anvendelsesmetoder

anvende billeder og visualiseringer inden for et bredt repertoire af billed- og udtryksformer

varierede billed- og udtryksformers mål inden for kunst, visuelle kulturer og visuelle lærings- og fagkulturer

analysere forskellige analoge og digitale billedmedier

visuel perception af analoge og digitale læringsomgivelser

identificere billeders og visualiseringers forskellige læringspotentialer

visuel og æstetisk læring

begrunde eget fagsyn i relation til skolefagets udvikling og i lyset af nyere fagdidaktisk forskning

centrale bestemmelser om faget i skolen og resultater fra fagdidaktisk forskning

analysere konkrete visuelle undervisnings- og læringsforløb som national tolkning af internationale strømninger

fagpædagogiske og -didaktiske strømninger i et internationalt perspektiv

tilrettelægge læringsmålstyret undervisning på forskellige alderstrin og i forskellige typer billedforløb.

forskellige tilgange til undervisning i faget, herunder motivation, billedsproglig og verbalsproglig udvikling samt erkendelse.

Forankring i forskning og udvikling

Der arbejdes aktivt i modulet med indhentning af empiri med særligt fokus på visuelle indsamlingsmetoder.

Modulet er forankret i aktuel dansk og international forskning med særlig fokus på æstetisk læring, fagets historie, børns billedsproglige udvikling, billeders formsprog, kunsthistorie og museumsdidaktik. Dette videngrundlag praktiseres i undervisningen bl.a. gennem tekstanalyse og visuelle og kropslige medieringer.

Modulets relation til praksis

Der knyttes, i det omfang det er muligt, an til praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter:

 • Planlægning, gennemførelse og evaluering af mindre undervisningsforløb/undervisningsaktiviteter
 • Vurdering af elevprodukter med henblik på udvikling af elevers billedsproglige udtrykskompetence
 • Samarbejde med og/eller studiebesøg i felten, f.eks. museer og kunsthaller, billedskoler, skoletjeneste mv.

Digitalisering og digital teknologi

I modulet skal de studerende arbejde med digital visuel produktion, eksempelvis billedbehandling, video, digitale artefakter og 3D-modulering.

I modulet skal de studerende endvidere arbejde med betydningen af digitale teknologier for faget billedkunst og billedfremstilling i skole og uddannelse, herunder et særligt fokus på forholdet mellem analoge og digitale produktions- og præsentationsformer.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

- Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, værkstedsarbejde, workshops, arbejde on location ifm. ekskursioner, øvelser og faglige undersøgelser

- introduktion til analoge og digitale læremidler, materialer og teknikker inden for modulets fagområde

- vejledning og sparring ifm. billedproduktion og skitsebog

- evaluering

2

141

- teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både studiegrupper og individuelt

- udarbejdelse af studieprodukter og løsning af opgaver

- udarbejde skitsebog

- studiebesøg og feltobservationer på skoler, udstillingssteder mm

3

80

- egne fordybelsesstudier og eksperimenter

- litteratursøgning og læsning

- studieaktiviteter i studiegrupper

- studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner

4

               5

- udveksling, sparring og feedback

- evaluering af gruppens og eget arbejde

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Tematisk billedudstilling

Type/form

Udstilling

Krav til indholdet

Tematisk udstilling der består af: 3-5 færdige billeder, 10-15 procesbilleder og en billedsamling. Udstillingsprojektet skal dække 3 forskellige billedformer.

Omfang

3-5 billeder pr. studerende, 10-15 procesbilleder og en billedsamling. Ved grupper stiger omfanget proportionelt med antallet af studerende

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

I grupper

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel 

Respons

Responsgrupper rammesat af underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Skitsebog

Type/form

Studiedokumenterende skitsebog

Krav til indholdet

Visuel skitsebog med eget billedarbejde, procesbeskrivelser og refleksionsnoter

Omfang

Dokumentation for 80% af aktiviteter fra undervisningen

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel

Respons

Mundtlig respons fra underviser og medstuderende

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som godkendt/ikke godkendt. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V