Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

PLd: Undervisning af tosprogede elever

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for modulet Undervisning af tosprogede elever findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Modulet Undervisning af tosprogede elever forbereder den studerende på at undervise flersprogede elever i den almene undervisning gennem en inkluderende pædagogisk og fagdidaktisk praksis med særlig henblik på at tilrettelægge undervisning der tilgodeser de flersprogede elevers andetsprogstilegnelse og fagsproglige udvikling.

Centralt i modulet står den studerendes arbejde med sprog som læringsredskab i skolens fag, flersprogethed, andetsprogstilegnelse, sproglig evaluering og vejledning koblet til fagenes sprog samt praksisanalyse i et andetsprogspædagogisk perspektiv. Således forberedes den studerende på at begrundet kunne integrere andetsprogsdidaktiske refleksioner og tilgange i sine undervisningsfags teori og praksis.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for lærerens grundfaglighed med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Videngrundlaget bygger på relevant national og international forsknings- og udviklingsarbejde om flersprogede elevers sproglige forudsætninger, om andetsprogstilegnelse og sproglig udvikling herunder intersprogsudvikling, om tilrettelæggelse af sprogbaseret undervisning som dimension i alle fag, samt om opbygning af et sprogligt og kulturelt inkluderende læringsmiljø.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 4: Undervisning af tosprogede elever omhandler identifikation af andetsprogspædagogiske udfordringer i fagundervisning samt undervisning, som tilgodeser flersprogede elevers sproglige og faglige udvikling i det sprogligt mangfoldige klasserum.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning af tosprogede elever i et sprogligt mangfoldigt klasserum.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

vurdere, om andetsprogstilegnelse fremmes i egen og andres praksis

andetsprogstilegnelse, tosprogede elevers sprogudvikling

støtte den tosprogede elevs intersprogsudvikling

Intersprog

planlægge undervisning, der fremmer tosprogede elevers faglige og fagsproglige udvikling

sprog og literacy i fagundervisningen i et andetsprogsperspektiv

inddrage tosprogede elevers sproglige forudsætninger i undervisningen

sproglig diversitet og tosprogethed, samt sprogs betydning for identitetsdannelsen

identificere andetsprogspædagogiske udfordringer for undervisningen

andetsprogspædagogisk forskning og udviklingsarbejde

samarbejde med dansk som andetsprogslærer og klassens øvrige lærere om de tosprogede elevers faglige og fagsproglige udvikling

lovgrundlag og bekendtgørelser samt organisering af faget dansk som andetsprog i folkeskolen

Forankring i forskning og udvikling

I modulet arbejdes der med national såvel som international forskning, der omhandler andetsprogsudvikling og sprogpædagogiske tilgange. Den udvalgte forskning er primært forankret i en socialsemiotisk forståelse af sprog, hvor sprog og sprogbrug ses fra et funktionelt perspektiv knyttet til den umiddelbare og sociale kontekst.

Den udvalgte forskning trækker i videst muligt omfang på aktuelle studier, der tydeliggør læringsbetingelserne for elever, der går i skole og skaber betydning på deres andetsprog: Der kan inddrages forskningsstudier som f.eks. længdestudiet Tegn på sprog, tosprogede børn lærer at læse og skrive, Mod på Mat, samt komparative undersøgelser som PISA etnisk og andre forskningskortlægninger. De studerende arbejder kritisk, analytisk med sådanne undersøgelser med henblik på at kvalificere og nuancere forståelsen for deres kommende elever.

Der inddrages ligeledes forskning og udviklingsarbejde, der undersøger tilgange til tilrettelæggelse af sprogbaseret undervisning som dimension i alle fag til opbygning af et inkluderende læringsmiljø. Her trækkes på såvel studier i andetsprogstilegnelse som på studier og datamateriale rettet mod særlige fagsproglige områder, der er relevant for de pågældende studerendes faglige profiler. I forlængelse af en analytisk og kritisk bearbejdning af den pågældende forskning, planlægger, diskuterer og evaluerer de studerende varetagelse af sproglig udvikling som en integreret del af fagundervisningen.

Gennem modulet arbejder den studerende således med den nyeste viden inden for faget, og med relevant empirisk materiale såsom undervisningssituationer, undervisningsforløb og undervisningsmaterialer.

Modulets relation til praksis

Praksis forstås i dette modul som forskellige typer af tilgængelig empiri, for eksempel:

  • Egne og andres praksiserfaringer i form af fx elevtekster og andre elevmaterialer, interviews, observationer, spørgeskemaer, filmoptagelser.
  • Cases med udgangspunkt i praksis, der kan afgrænse og illustrere en andetsprogspædagogisk problemstilling.
  • Undervisningsmaterialer, lærervejledninger og online/multimedie undervisningsforløb.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

 

Arbejdstimer
275 arbejdstimer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49

(65 lektioner)

Holdundervisning, organiseret med oplæg af underviser, grupper- og makkerarbejde, fremlæggelser og diskussioner. Selvstudium kan forekomme.

Vejledning i forbindelse med studieprodukter og undervisning.

Evaluering af arbejdsformer og læring.

Kategori 2

 

 

130

Analysearbejde i studiegrupper; caseanalyse, materialeanalyse og evaluering af elevsprog.

Læsning af modulets tekster på baggrund af opgaver formuleret af underviser, samt bearbejdning af disse opgaver

Forberedelse til fremlæggelser, studieprodukter og kompetencemålsprøven i undervisning af tosprogede elever.

Kategori 3

90

Forberedelse til og opsamling på undervisning, individuelt og i studiegruppe.

Aktiv deltagelse i form af faglig videndeling, fx på elektroniske platforme knyttet til studiet og modulet.

Kategori 4

6

Studievejledning.

Egen opsamling på studiearbejde.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Andetsprogsdidaktisk analyse

Type/form

Skriftlig opgave

Krav til indholdet

Analyse af en eller flere af følgende: en undervisningssituation, et undervisningsforløb, et undervisningsmateriale

Omfang

Maks. fire sider for grupper på to, derefter en side per studerende

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Gruppeopgave (grupper på maks. fem)

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Respons fra medstuderende og underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Andetsprogsdidaktiske handleforslag

Type/form

Mundtlig fremlæggelse, evt. videofilmet

Krav til indholdet

Planlægning af andetsprogsdidaktiske handleforslag med udgangspunkt i analyse af en undervisningssituation, et undervisningsforløb og/eller et undervisningsmateriale, hvor dansk som andetsprog er en dimension i fagundervisningen.

Omfang

Maks. 10 minutter for grupper på tre, derefter plus to minutter per studerende

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Gruppeopgave (grupper på maks. fem)

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Respons fra medstuderende og underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Gensidig respons på opgaver om andetsprogsdidaktisk analyse og handleforslag

Type/form

Fastholdt mundtligt og/eller skriftligt

Krav til indholdet

De studerende har responsansvar for de to ovenstående studieprodukter ud fra vurderingskriterier, som udarbejdes i samarbejde mellem de studerende og modulets undervisere.

Omfang

I passende omfang

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Responsen realiseres i grupper, på baggrund af individuel forberedelse.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.

Respons

 

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt, henvises til studieordningens del 2 om modulreparation. Modulbeskrivelser for undervisningsfag

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V