Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

PLc: Specialpædagogik

Kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed – Specialpædagogik (SP) - findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, - omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet, 10 ECTS, modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Modulet kvalificerer lærerens kompetencer i planlægning, gennemførelse og evaluering af differentieret undervisning for elever i komplicerede læringssituationer. Modulet har fokus på analyse, refleksion og tilrettelæggelse af læringsmiljøer i spændingsfeltet mellem almen- og specialpædagogik. Den studerende arbejder med udvikling af differentieringspraksis og elevers deltagelsesmuligheder i skolen.  

Forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modulet læses efter Elevens læring og udvikling (modul 1) og Almen undervisningskompetence (modul 2).

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for Lærernes grundfaglighed med 10 ECTS-point.

Modulets videngrundlag

Modulet bygger på national og international forsknings- og udviklingsbaseret viden om børns deltagelse, differentiering, særlige behov og inkluderende fællesskaber i skolen.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 3: Specialpædagogik

Kompetencemål som indgår i modulet

Den studerende kan begrundet:

  • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

analysere kompleksiteten i egen og andres praksis i det specialpædagogiske arbejde

paradigmer til forståelse af og forklaring på elever i komplicerede læringssituationer, herunder forståelser af normalitetsbegrebet

begrundet redegøre for specialpædagogikkens rammer, organisering og udvikling

internationale hensigtserklæringer, nationalt lovgrundlag samt bekendtgørelser og udmøntning og organisering af specialpædagogiske indsatser på kommunalt og institutionelt niveau

foretage strukturerede observationer af enkelt elever og grupper af elever

metoder til systematisk og løbende observation og evaluering af elevens deltagelses- og læringsprofil

udarbejde elev- og handlingsplaner

metoder til udarbejdelse af elev- og handlingsplaner

begrundet vælge specialpædagogiske og inkluderende indsatser

forebyggende, foregribende og indgribende indsatser samt brug af it og andre læremidler i den daglige undervisning

samarbejde med skolens interne og eksterne ressourcepersoner

kommunikation, kollegialt samarbejde, tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde

differentiere undervisningen i henhold til elevernes forudsætninger og potentialer

undervisningsdifferentiering, inklusionsteori og læringsmiljøer

professionelt begrunde, vurdere og tage kritisk stilling til særlige pædagogiske strategier, metoder og koncepter

pædagogiske ideer i aktuelt og historisk, samfundsmæssigt forandringsperspektiv, samt folkeskolens funktion, organisation, lov- og værdigrundlag i relation hertil

Forankring i forskning og udvikling

Modulet inddrager nyere skoleforskning om elever i komplicerede læringssituationer, inklusionsprocesser samt differentieringspraksis. Forsknings- og udviklingsprojekter anvendes som genstand for fælles analyse, kritisk vurdering og diskussion i undervisningen.

I modulet arbejdes med aktiv indsamling af empiri fra skolepraksis. Der arbejdes med eksempler på udvalgte metoder fx observation og interview, som bl.a. kvalificerer den studerende til selv at foretage lærerfaglige handlinger på et undersøgende, reflekteret og vidensbaseret grundlag.

Modulets relation til praksis

Centralt i modulet står den studerendes kompetencer til at identificere elever i komplicerede læringssituationer i undervisningen og tilrettelægge, gennemføre og evaluere en differentieret undervisning i relation til disse elever inden for klassens fællesskab. Modulet retter sig mod praksis dels gennem inddragelse af praksiseksempler i undervisningen, og dels gennem den studerendes konkrete iagttagelser, analyse og interventionsforslag i forhold til elever i komplicerede læringssituationer i skolen.

Der knyttes i det omfang det er muligt an til praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter:

  • Observation og beskrivelse af undervisningspraksis, interaktion og deltagelse i klasserummet og skolens øvrige læringsrum.
  • Afprøvning af forskellige metoder til dataindsamling: interview, case-beskrivelse m.v.
  • Planlægning, gennemførelse samt evaluering og udvikling af et mindre undervisningsforløb for elever i komplicerede læringssituationer
  • Afprøvning af undervisningsmetoder i praksis med fokus på deltagelsesmuligheder for de enkelte elever i klassen
  • Kortlægning af samarbejdspraksis med skolens interne og eksterne aktører om og med elever i komplicerede læringssituationer.

Digitalisering og digital teknologi

I modulet arbejdes der med, hvordan digitale teknologier indgår i lærerens differentieringspraksis og dermed får betydning for elevers deltagelsesmuligheder i undervisningen.  De studerende skal kunne forholde sig anvendelsesorienteret men samtidig reflekteret og kritisk til teknologiers betydning for elever i komplicerede læringssituationer. Der arbejdes konkret i faget med digitalt undervisningsmateriale i form af fx apps, lydfiler og video i relation til elever i komplicerede læringssituationer

Arbejdsformer i modulet

Indholdet i modulet tilrettelægges og studeres i undervisnings- og arbejdsformer, der som overordnet mål har at fremme den studerendes aktive deltagelse i undervisningen og til at indgå i forpligtende samarbejdsrelationer. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. I den forbindelse arbejder den studerende med analyse, diskussion og refleksion. Dele af undervisningen i modulet foregår i laboratorie- og caseorienterede forløb, hvor den studerendes egen praksis i lærings-, relations- og samarbejdsprocesser gøres til genstand for analyse og evaluering.

Kategori

Arbejdstimer i alt - 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49

(65 lektioner)

Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra lærer eller studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons, vejledning samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring.

Kategori 2

121

Studiegruppearbejde, herunder øvelser, bearbejdelse af iagttagelserne i praksis, tekstlæsning, udarbejdelse af studieprodukter, forberedelse af prøve.

Kategori 3

100

Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse samt evaluering af egen læring og deltagelse.

Kategori 4

5

Skolebesøg – gruppevis og på hold med eller uden underviser.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Refleksionsoplæg til medstuderende 

Type/form

Digitalt produkt: Lydfil eller video. Varighed mellem 7-10 min

Krav til indholdet

Produktet indeholder:

En undersøgelse og behandling af udvalgte aktuelle specialpædagogiske udfordringer i skolen. Med udgangspunkt i interview med en eller flere aktører i skolen, fx elev, lærer, forælder, skoleleder eller ressourceperson i almen- eller specialskole og gennem behandling af relevant teori i et omfang af ca. 30 normalsider fremstilles en lydfil eller video, som dokumenterer undersøgelsen.

Lydfil eller video anvendes som udgangspunkt for studiegruppens facilitering af holddiskussion.

Omfang

Varighed 7-10 min.  

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

I grupper på 2-4 personer 

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel

Respons

Feedback fra underviser og medstuderende (evt. peer feedback)

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Undersøgelse af elevers deltagelsesmuligheder i undervisning

Type/form

Skriftlig opgave

Krav til indholdet

Studieproduktets mål er at de studerende kan observere og analysere en undervisningssekvens i skolepraksis med særlig fokus på elever i komplicerede læringssituationer. Der rettes her opmærksomhed på muligheder og udfordringer forbundet med elevers deltagelsesmuligheder i undervisningen.

De studerende skal udarbejde en analyse af undervisningssekvensen med fokus på læringsmiljø, differentiering, in- og eksklusionsprocesser samt metodiske tilgange.

Der skal i opgaven inddrages:

observationer af udvalgte undervisningssekvenser med fokus på elever i vanskeligheder og/eller marginaliserede positioner

problemafgrænsning og analyse i relation til begreberne læringsmiljø, deltagelse og differentiering

diskussion af udvalgte dilemmaer og udfordringer ved undervisning i skolen i forhold til elever i komplicerede læringssituationer

konkrete handleforslag i relation til de skitserede udfordringer

Omfang

Skriftligt produkt 5-7 normal sider

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Studieproduktet udarbejdes i grupper

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel

Respons

Feedback fra underviser og medstuderende (peer feedback)

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V