Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

30.4. Merit for praktik

Studieordning: 2019 (LU KP)

Der kan ansøges om og gives merit for praktik (moduldelen på praktikskolen) på baggrund af omfattende og længerevarende undervisning af børn og unge i de fag, der er den studerendes undervisningsfag på læreruddannelsen. Særligt i forhold til praktikniveau III er det kun helt undtagelsesvist muligt at få merit. Der kan ikke gives merit for kompetencemålsprøverne i praktik.

En begrundet ansøgning tager udgangspunkt i praktikfagets tre kompetenceområder og de tilhørende videns- og færdighedsmål. Ansøgningen stiles til læreruddannelsens meritnævn, info findes på intranettet.

Til den begrundede ansøgning om merit for praktik vedlægges aktuel dokumentation fra skoleleder/rektor vedr. elevgruppe, undervisningens art og omfang, observation og vejledning samt bedømmelse/udtalelse.

Se yderligere vejledning på intranettet.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V