Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

30.3. Merit

Studieordning: 2019 (LU KP)

I forbindelse med optagelsen af studerende foretager uddannelsen en faglig vurdering af om tidligere beståede uddannelseselementer eller beskæftigelse kan give merit – og dermed fritagelse – for fag/moduler eller praktik på uddannelsen. Dette er obligatorisk merit.
Derudover er det muligt at søge om frivillig merit, hvis man har bestået uddannelseselementer, der kan give merit for uddannelseselementer på læreruddannelsen.

Studerende, der søger om merit, skal selv fremskaffe og levere den fornødne dokumentation for indhold og bedømmelse af de uddannelseselementer, der danner baggrund for meritansøgningen.

Er der tale om udenlandske eksamensbeviser, påhviler det den studerende at få beviserne oversat. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan vurdere niveauet for den beståede uddannelse.

30.3.1. Separat meritgivning for henholdsvis moduler og kompetencemålsprøver på læreruddannelsen

Merit for moduler i et undervisningsfag giver ikke automatisk merit for kompetencemålsprøven i det pågældende fag. Merit for de enkelte moduler og for kompetencemålsprøven gives separat.

Der kan gives merit for kompetencemålsprøven, såfremt den studerende har fået merit for samtlige basismoduler i det pågældende undervisningsfag og har bestået anden prøve, hvor han/hun er blevet prøvet i indhold, der svarer til fagets kompetencemål, og har skullet ”demon­strere undervisnings­kompetence i det pågældende fag i folkeskolen”.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V