Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

28.1. Talentforløb vedr. internationalisering

Studieordning: 2019 (LU KP)

Jf. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=170038

Københavns Professionshøjskole ønsker at uddanne lærere med en høj faglighed, som kan reflektere over deres profession i både en lokal og global kontekst. Denne professionalisme indebærer bevidstheden om, hvordan internationale relationer påvirker lokale strukturelle vilkår og praksis i klasseværelset.

Studerende på Læreruddannelsen KP kan derfor vælge internationale aktiviteter som en integreret del af studiet og kan for eksempel læse moduler på engelsk sammen med udvekslingsstuderende og rejse på studieophold eller praktikophold i udlandet.

Læreruddannelsens talentforløb giver der ud over højt motiverede studerende mulighed for at vælge yderligere faglige udfordringer ved aktivt at deltage i talentforløb vedr. internationalisering. Her deltager den studerende i tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af faglige, internationale aktiviteter.

Formålet med talentforløbet

Ved aktivt at deltage i talentforløbets aktiviteter opnår den studerende viden om og erfaring med internationalt samarbejde i en skolekontekst, og han eller hun får indblik i interkulturel kommunikation. Desuden kvalificerer den studerende sig til at kunne deltage i internationalt netværksarbejde, samt planlægge, gennemføre og evaluere internationale aktiviteter.

Talentforløbets indhold og krav til deltagelse

Talentforløbet indeholder nedenstående faglige og ekstra-curriculære aktiviteter.

Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter indskrives i et bilag til eksamensbeviset, hvis den studerende kan dokumentere deltagelse i mindst 4 af nedenstående aktiviteter i løbet af studiet. Indberetninger indebærer en skriftlig rapport på to til fem normalsider per aktivitet.

Tilmelding til talentforløbet skal indsendes til den Internationale koordinator senest ved begyndelse af 2. studieår.

Yderlige information om tilmelding til talentforløb aktiviteter, der indgår og godkendelse kan findes på intranettet på sitet vedr. internationale aktiviteter. Interesserede studerende kan søge vejledning hos international koordinator. Datoer for informationsmøder og træffetider fremgår på intranettet.

Dokumentation i bilag til eksamensbeviset

Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter indskrives i et bilag til eksamensbeviset, hvis den studerende har deltaget i mindst 4 aktiviteter i løbet af studiet.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V