Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

27.1. Studieophold i udlandet

Studieordning: 2019 (LU KP)

Et studieophold i udlandet varer mindst et semester (30 ECTS) og maksimalt et studieår (60 ECTS). Studier i udlandet planlægges som et led i læreruddannelsen og er ikke studietidsforlængende. Opholdet gennemføres på en læreruddannelse i udlandet, som er godkendt af Københavns Professionshøjskole.

Den studerende kan søge om studieophold, studieophold kombineret med praktik og praktikophold. Studerende kan rejse på studieophold efter 1. studieår (6 moduler) er afsluttet. Inden studieopholdet skal obligatoriske prøver efter 1. studieår være bestået. For både vinter og sommeroptag anbefales studieophold på 5. eller 6. semester, efter første undervisningsfag er afsluttet. Se aktuelle anbefalinger på studieordningssitet på Portalen.

På Læreruddannelsen afholdes der hvert semester informationsmøder om studieophold og praktik i udlandet. Den internationale koordinator har faste træffetider, hvor studerende kan søge vejledning om studieophold. Studerende kan finde information om studieophold og den internationale koordinators kontaktoplysninger og træffetider på intranettet.

Ansøgningsfrister er den 1. maj til studieophold om efteråret og 1. november til studieophold om foråret.

Før studieopholdet skal den studerende søge vejledning hos international koordinator. I vejledningen afklares, hvilket studietilbud i udlandet passer bedst til den studerendes samlede studieforløb i læreruddannelsen. Efterfølgende skal den studerende ansøge om studieophold via Intranettet. Den internationale koordinator tildeler den studerende en studieplads i udlandet og nominerer vedkommende til den pågældende partner i udlandet. Derefter skal den studerende sende en ansøgning direkte til denne partner. Forud for studieophold udarbejder den studerende i samarbejde med international koordinator et Learning Agreement, hvoraf der fremgår valg af studietilbud i udlandet og merit.

Studerende ansøger om merit for hele moduler inklusive modulafslutning for relevante kurser læst i udlandet. Der kan ikke søges om merit for kompetencemålsprøver. Disse prøver skal aflægges hjemme. Hvis der på baggrund af det planlagte studieophold sker ændringer i den studerendes studieforløb i læreruddannelsen, udarbejder den studerende i samarbejde med studievejledningen en individuel studieplan.

Under studieopholdet skal den studerende informere international koordinator om ændringer i studieforløbet i udlandet hurtigst muligt og senest inden for den første måned i udlandet. Ændringerne tilføjes den studerendes Learning Agreement og merit justeres.

Efter studieopholdet skal den studerende dokumentere gennemførte studier i udlandet både i hans/hendes Learning Agreement og med et afsluttende bevis - Transcript of Records -, som den studerende får udleveret af værtsinstitutionen i udlandet. På baggrund af disse dokumenter registrerer studieservice merit for kurser læst i udlandet, som aftalt i den studerendes Learning Agreement. Den studerende kan først tilmeldes kompetencemålsprøver hjemme, når studieopholdet er gennemført, og merit for relevante moduler er registreret.

Hvis praktik indgår i studieopholdet, gælder samme regler for bedømmelse, som er beskrevet i afsnittet om praktikophold.

Den internationale koordinator inviterer studerende til en obligatorisk evalueringssamtale på baggrund af et evalueringsskema, som studerende får tilsendt ved afslutningen af opholdet.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V