Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

26. Studieaktivitet og ophør af indskrivning

Studieordning: 2019 (LU KP)

Indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået mindst én prøve i en sammenhængende periode på 1 år, jf. adgangsbekendtgørelsens § 38, stk. 1.

De moduler, som er knyttet til et fag, skal være godkendt som forudsætning for, at den studerende kan indstilles til kompetencemålsprøve i faget. Er den studerende indstillet til prøve betyder det, at han eller hun er tilmeldt prøven.

I løbet af 1. studieår afholdes en ekstern prøve i mindst ét kompetencemål. Prøven skal bestås inden udgangen af den studerendes 2. studieår. I modsat fald bringes indskrivningen til ophør jf. § 18, stk. 1 i uddannelsesbekendtgørelsen for læreruddannelsen. På læreruddannelsen på KP vil det være kompetencemålsprøven i KLM.

Uddannelsesledelsen kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Der henvises i øvrigt til KPs overordnede ordensregler for studerende.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V