Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

19.2. Prøven i professionsbachelorprojektet

Studieordning: 2019 (LU KP)

Professionsbachelorprojektet afsluttes på 4. studieår ved en mundtlig ekstern prøve, hvor der gives en samlet individuel karakter for det skriftlige projekt og den mundtlige præstation.

Har den studerende valgt at skrive projektet i gruppe, finder den mundtlige prøve sted som gruppeprøve, dog er der mulighed for at gå alene til den mundtlige del af prøven. Såfremt en studerende vælger denne individuelle udprøvning, skal det meddeles uddannelsen senest 14 dage før aflevering af projektet. Uddannelsen kan dispensere fra tidsgrænsekravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Eksaminationstid: 45 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: Aflevering af et skriftligt professionsbachelorprojekt med udgangspunkt i en empirisk problemstilling i angivet form og indhold til rette tid og sted. Der udgives en bachelorpjece med beskrivelse af de praktiske rammer for den studerendes gennemførelse af bachelorprojektet. Pjecen findes på intranettet.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V