Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

17.1. Brug af eget og andres arbejde - plagiat

Studieordning: 2019 (LU KP)

Se definition af og vejledning om procedure vedr. plagiat (eksamenssnyd) på intranettet.

Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en studerende har udgivet en andens arbejde for sit eget, skal det indberettes til uddannelsesledelsen. Tilsvarende gælder hvis en studerende har anvendt sit eget tidligere bedømte arbejde uden henvisning. Hvis formodningen bliver bekræftet efter en undersøgelse af sagen, og hvis handlingen har fået eller ville kunne få konsekvenser for bedømmelsen, skal den studerende bortvises fra prøven, jf. eksamensbekendtgørelsens § 20.

Videnskabelig redelighed:

Brug af egne tidligere bedømte eksamensbesvarelser skal ske med kildeangivelse og brug af citationstegn ved direkte citater fra eksamensbesvarelsen. Tilsvarende gælder ved brug af medstuderendes eksamensbesvarelser. De skal kildeangives på samme måde som alle øvrige kilder, der bruges i besvarelsen.

I forbindelse med en omprøve, hvor den studerende ikke bestod prøven, fordi præstationen blev vurderet til 00, - 3/ikke bestået, og hvor der indgår skriftligt materiale, kan den studerende genaflevere det skriftlige materiale. Det afleverede vil i denne situation ikke blive betragtet som plagiat.
Ved en sådan genaflevering af et prøveprodukt skal den studerende på produktets forside angive, at der er tale om en genaflevering. Det skal fremgå, hvornår produktet er afleveret første gang, og det skal ligeledes fremgå, hvis produktet er udarbejdet i gruppe.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V