Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

16.3. Prøven i undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin. Dispensation. Future Classroom Teacher

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfagene findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015

Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for den skriftlige og producerende prøve og den mundtlige prøve.

1. delprøve: Skriftlig og producerende prøve

Til den skriftlige og producerende prøve stilles der en opgave, hvor den studerende skriftsprogligt skal reflektere og problemløse ift. en fagfaglig og teknologisk tonet problemstilling, analysere en tekst fra danskfagets domæner og producere et digitalt produkt. Tekst og produkt skal kommunikere hensigtsmæssigt og honorere formelle krav. Opgaven og produktet består dels af en skriftsproglig del dels af en producerende del. De respektive dele skal indeholde:

Den skriftsproglige del

1. En refleksion over problemløsning ift. en fagfaglig og teknologisk tonet problemstilling fra praksis

2. Analyse af en tekst inden for danskfagets faglige domæner med inddragelse af fagdidaktiske perspektiver.

3. En refleksion over de teknologiske, fagfagligt relaterede og indholdsmæssige valg der er truffet i arbejdet med problemstillingen, analysen og den digitale produktion, fx af teoretisk fundament og metodiske greb, digital kreativitet, danskfaglige analyseredskaber, teknologisk kuratering, sprog og stil, bestemte sproghandlinger anvendt og social semiotiske greb, layout m.m.

Den fysiske producerende del

4. En digital produktion der knytter sig til såvel problemløsning som analyse. Den digitale produktion kan
tænkes så bredt og varieret som muligt. Alle studerende stiller deres digitale produktion til rådighed i eksamensperioden. Alle studerende medbringer deres digitale produktion til den mundtlige eksamen.

Prøven tilrettelægges som en ugeopgave. Den skriftlige opgave er på maks. 10 normalsider.

Den skriftlige delprøve afvikles som individuel prøve.

 

2. delprøve: Mundtlig prøve

I den mundtlige prøve skal den studerende arbejde med otte bredt formulerede prøvespørgsmål formuleret af undervisere fra Future Classroom Teacher tonet og udvalgt i forhold til det danskfaglige curriculum, som er indeholdt i de fire moduler knyttet til Dansk 4.-10. klassetrin.

De 8 spørgsmål offentliggøres senest ved starten af det semester hvor prøven afvikles.

Den studerende er forpligtet på inden prøven at aflevere en oversigt over primærtekster knyttet til de enkelte spørgsmål. Den studerende skal til prøven vælge relevante tekster og et fokus inden for det pågældende kompetenceområde, herunder selv udvælge materialer m.m. til at besvare de 8 spørgsmål.

Performative elementer integreres i prøven som helhed.

De studerende medbringer et digitalt produkt, der relaterer sig til prøvespørgsmålet. Det digitale produkt kan tænkes så bredt og varieret som muligt

Forberedelsestid: 1 døgn.

Eksaminationstid til den mundtlige delprøve: 45 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve. Den mundtlige delprøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Aflevering af oversigt over primærtekster knyttet til de enkelte spørgsmål i angivet form og indhold til rette tid og sted

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V