Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

16.2. Future Classroom Teacher: Prøven i Almen dannelse (KLM) Dispensation.

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for Almen Dannelse findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015

Prøven i Almen dannelse er en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve tager afsæt i en præsentations-portfolio udarbejdet af den studerende.

Den studerende har i løbet af semestret udarbejdet følgende obligatoriske studieprodukter (Se modulbeskrivelsen for KLM – Future Classroom Teacher), som i tilrettet form indgår i den samlede vurdering ved kompetencemålsprøven i KLM:

  1. En radiomontage med fokus på majoritet/minoritets problematikker og med inddragelse af det religionsfaglige felt i KLM-faget. Med udgangspunkt i en problemstilling belyses religiøs diversitet og forskellige religioners vilkår i det danske samfund med perspektiver til skolens dannelsesopgave.
  2. Med udgangspunkt i en problemstilling med fokus på værdier, der aktuelt præger /diskuteres i det danske samfund og skolen, udarbejdes en idéhistorisk analyse. Analysen udmøntes i en digital tidslinje ved brug af programmet TikiToki, hvor der udvælges 5-7 idéhistoriske begivenheder eller centrale personer fra renæssance og oplysningstid, der kan belyse og perspektivere den aktuelle problemstilling.
  3. En problemstilling, der sætter fokus på dilemmaer og muligheder i at arbejde med demokratisk og digital dannelse i skolen. Der udarbejdes en poster, som sætter fokus på centrale krydsfelter mellem digital og demokratisk dannelse fx omkring ytringsfrihed og hadefuld tale, retten til privatliv og databeskyttelse, fake news og kildekritik, sociale medier og etik el.lign.

Studieprodukterne rettes til efter respons og valg af problemformulering til kompetencemålsprøven, og der afleveres en justeret præsentationsportfolio, som er afsæt for den mundtlige kompetencemålsprøve.

Den studerende afleverer til brug ved prøven en synopse på én side, hvor den studerende identificerer en problemstilling, der knytter sig til etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer i skolen.

I synopsen lægges link ind, så alle tre studieprodukter let kan tilgås af eksaminator og censor. Præsentationsportfolio og synopse indgår i bedømmelsen.

Til den mundtlige prøve skal den studerende kunne forholde sig til den beskrevne problemstilling under inddragelse af alle relevante færdigheds- og vidensmål. På baggrund heraf skal den studerende fremføre begrundede forslag til, hvordan den behandlede problemstilling vil kunne håndteres ved selvstændig handling.

Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Eksaminationstid: 30 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

Aflevering af kort præsentationsportfolio og synopse i angivet form og indhold til rette tid og sted

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V