Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

16.1. Future Classroom Teacher: Prøven i undervisningsfaget Engelsk 4.-10. klassetrin

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfagene findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015

Prøven består af et skriftligt prøveoplæg og 4 delprøver, hvoraf den ene er skriftlig.

Skriftligt prøveoplæg

De studerende udarbejder tre skriftlige prøveoplæg på basis af projektarbejder.
I de tre skriftlige prøveoplæg indgår præsentation af projektet, inkl. problemformulering, elevsprogseksempel.

Prøven består af et skriftligt, praksisnært element og litteraturliste.

De tre prøveoplæg dækker kompetenceområderne 1-3 (Sproglig kompetence og sprogundervisning, Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation samt Interkulturel kompetence); alle 3 oplæg skal desuden involvere kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik.
Prøveoplæggene har et omfang på maks. 1 normalside, og de skal ikke vurderes.

Et af de 3 oplæg udtrækkes ved lodtrækning som grundlag for prøven. Resultatet af lodtrækningen meddeles de studerende 48 timer inden prøven. Prøveoplæggene udarbejdes i grupper på 2-3 studerende. De skriftlige oplæg indgår ikke i bedømmelsen, men fungerer som afsæt for kompetencemålsprøvens fokus og indhold.

1. delprøve: Præsentation af det udtrukne prøveoplæg. Præsentationen foregår i gruppen med andre par/grupper som tilhørere. Hver præsentation varer 10 minutter.

2. delprøve: Individuel, skriftlig respons. Den studerende skriver individuel respons til en af de andre grupper. Inden starten på delprøve 1 aftales hvilken gruppe den enkelte studerende skal yde respons til. Responsen har et omfang på 1 normalside (2600 tegn) og afleveres ved delprøvens afslutning. Denne delprøve varer 40 min.

3. delprøve: Hver gruppe trækker tre udfordringer og vælger 1-2 at arbejde videre med i forhold til det praksisnære element, som gruppen har fremlagt i delprøve 1.

Grupperne videreudvikler det praksisnære element, underbygger videreudviklingen med teoretiske argumenter og planlægger fremlæggelsesform. Der er 10 minutter til træk af udfordringer og 80 minutter til arbejdet med dem.

4. delprøve: Præsentation og diskussion i plenum af arbejdet fra delprøve 3

Hver gruppe fremlægger produkt/løsningsforslag og begrundelser. Fremlæggelserne følges af diskussion, hvor alle deltager. Hver gruppe har 20 minutter til præsentation og diskussion.

Der gives en samlet, individuel karakter for de 4 delprøver. Det skriftlige prøveoplæg indgår ikke i bedømmelsen.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:  Aflevering af 3 skriftlige prøveoplæg i angivet form og indhold til rette tid og sted.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V