Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

13.1. Studiestartsprøve/start-up examination

Studieordning: 2019 (LU KP)

Der er studiestartsprøve på 1. semester af uddannelsen med det formål at klarlægge, om den studerende reelt er påbegyndt uddannelsen.

Prøven er individuel og intern. Studiestartsprøven er udformet som en skriftlig prøve og består af en række spørgsmål. Prøven bedømmes som godkendt/ ikke godkendt. Prøven finder sted i løbet af de første fire uger efter studiestart.

Studiestartsprøven er ikke omfattet af regler om klager over prøver. Det betyder, at den studerende ikke kan klage over resultatet af prøven. Er prøven ikke bestået, har den studerende mulighed for at deltage i en omprøve, der afholdes senest tre måneder efter uddannelsens start. Den studerende har to forsøg til at bestå studiestartprøven, jf. eksamensbekendtgørelsens § 10.

Hvis studiestartsprøven ikke bestås udskrives den studerende fra uddannelsen

Studerende på Åben uddannelse er ikke omfattet af studiestartsprøven.

Start-up examination (engelsk beskrivelse):

There will be a start-up examination during the first semester of the study programme with the purpose of determining whether the student has actually started.

The exam is individual and internal. The exam is a written test that consists of a number of questions. The exam is assessed as passed/not passed. It takes place during the first four weeks of the first semester.

The start-up examination is not covered by the rules of complaints regarding examinations. This means that the student cannot complain about the result of the exam. If the exam is not passed, the student has the opportunity to enter re-examination, which is held no later than three months after the start of the programme. The student has two attempts to pass the start-up examination, cf. article 10 of the examination rules.

If the start-up exam is not passed, the student’s enrollment is terminated.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V