Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

11. Adgang til moduler i undervisningsfag

Studieordning: 2019 (LU KP)

(Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015, § 16 og bilag 6)

Den studerende har adgang til moduler i et undervisningsfag, når han/hun i den adgangsgivende gymnasiale uddannelse har opnået karakteren bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsen, bilag 6. Såfremt der er yderligere forudsætninger for at læse et modul eller begrænsning i adgangen til et modul, fremgår det af modulbeskrivelsen (se studieordningen, del 3).

Hvis den studerende ikke opfylder adgangskravene til et undervisningsfag, er det muligt efter optagelse på studiet at opfylde adgangskravene gennem gymnasial supplering. Dette skal ske inden faget påbegyndes.

Har den studerende ikke bestået de relevante fag på det krævede niveau, men har han/hun på anden vis erhvervet sig kompetencer, som kan sidestilles med de formelle krav, kan den studerende søge dispensation for adgangskravene. Professionshøjskolen kan efter en konkret og individuel vurdering dispensere fra adgangskravene, hvis det skønnes, at den studerende har de nødvendige kvalifikationer til at følge undervisningen i undervisningsfaget. Dispensation og dermed en individuel kompetencevurdering søges gennem studievejledningen. Krav til og procedure for ansøgningen fremgår af beskrivelse på studievejledningens site på intranettet.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V