Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

9. Meritlæreruddannelsen

Studieordning: 2019 (LU KP)

Uddannelsen til meritlærer udbydes som en særligt tilrettelagt deltidsuddannelse efter reglerne i lov om åben uddannelse og reglerne i kapitel 8 i Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Meritlæreruddannelsen udbydes på Campus Carlsberg

Uddannelsen har til formål at give personer, der har forudgående kvalifikationer og erfaringer, de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at kunne virke som lærer i folkeskolen.

Uddannelsen har en varighed på 150 ECTS-point og omfatter:

 1. Moduler, der retter sig mod undervisningskompetence i mindst 2 og højst 4 undervisningsfag.

I alt 100 ECTS. Minimumskrav til ECTS for et undervisningsfag følger ordinær uddannelse.

 

 1. Moduler i Pædagogik og lærerfaglighed, i alt 40 ECTS.
  • PLa: Elevens læring og udvikling
  • PLb: Almen undervisningskompetence
  • PLc: Specialpædagogik
  • PLd: Undervisning i det sprogligt og kulturelt mangfoldige klasserum

 

 1. Praktik på niveau III i undervisningsfagene, 10 ECTS.

Meritlæreruddannelsen tilrettelægges individuelt, og som regel læses undervisningsfag 1 først, sideløbende med modulerne i Pædagogik og lærerfaglighed.

Praktikken placeres på det sidste studieår i uddannelsen. Der kan søges om dispensation for placering af praktikken på et tidligere studieår, hvis undervisningsfagene er gennemført først i uddannelsesforløbet, eller de er gennemført via merit for faget.

Der udbydes to toninger på meritlæreruddannelsen: en specialpædagogisk og en teknologisk. Vælger den studerende at tone sin uddannelse, læser han/hun tre specialiseringsmoduler i stedet for et undervisningsfag.

På intranettet findes side med info målrettet studerende på Åben Uddannelse, herunder meritlærerstuderende.

 

9.1. Merit for dele af meritlæreruddannelsen

Studerende, der har kvalifikationer svarende til dele af uddannelsen kan søge merit for disse dele. Regler for merit følger reglerne for ordinær uddannelse, se afsnit om ”Merit”. Vedrørende merit for praktik se afsnit ”Merit for praktik”.

9.2. Deltagelsespligt for studerende på meritlæreruddannelsen

Se afsnit ”Deltagelsespligt og godkendelse af moduler for studerende under åben uddannelse” i studieordningen, del 2.

9.3. Forholdet mellem den nye og den gamle studieordning

Meritstuderende læser efter den studieordning, som er gældende på det modul, de følger. Dvs. de kan læse et modul efter den gamle studieordning og et andet efter den nye studieordning.

For rene ÅU-moduler gælder den nye studieordning, når modulet er aktivt – dvs. læses af sommeroptag 19 og fremefter.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V