Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

8. Den netbaserede læreruddannelse (NET-LU)

Studieordning: 2019 (LU KP)

Københavns Professionshøjskole udbyder læreruddannelse som en delvist netbaseret uddannelse. Den netbaserede uddannelse kan også læses af meritlærerstuderende eller enkeltfagsstuderende.

Den netbaserede læreruddannelse har samme indhold og omfang som den ordinære læreruddannelse på 4 år, men adskiller sig ved at undervisning og vejledning er tilrettelagt dels som fysisk tilstedeværelses­undervisning og dels Synkron online undervisning med virtuelt fremmøde:

Fysisk tilstedeværelsesundervisning

Der er fysisk tilstedeværelsesundervisning 4 gange pr. modul i hvert semester. Undervisningen ved fysisk tilstedeværelsesundervisning er skemalagt fredag eftermiddage og lørdag formiddag/eftermiddag.

Synkron online undervisning med virtuelt fremmøde

Synkron online undervisning med virtuelt fremmøde betyder, at alle studerende er til stede virtuelt på samme tidspunkt (synkront). Indholdet i et synkron online undervisning kan være undervisning, vejledning i grupper eller individuelt, studiegruppearbejde m.m.

Der er synkron online undervisning 4 gange pr. semester pr. modul. Den synkron online undervisning placeres typisk tirsdag, onsdag eller torsdag aften omkring kl. 18.00-21.00.

På intranettet findes yderligere information og vejledning i forhold til den synkrone online undervisning.

Asynkron online undervisning

I tiden mellem den fysiske tilstedeværelsesundervisning og de virtuelle fremmøde foregår asynkron online undervisning. Undervisningen følger temaerne/emnerne i fagene og lægger bl.a. op til faglige diskussioner, gruppearbejde, opgaveløsning mv.

Strukturmodel NET-LU

Den ordinære netuddannelse følger strukturmodellen for den ordinære læreruddannelse, dog læses KLM og PLa opdelt med et af fagene på 1 semester og det andet på 2. semester.

Den studerende på ordinær uddannelse skal vælge tre undervisningsfag. Undervisningsfag 1 på den netbaserede uddannelse er dansk eller matematik (1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin). Som undervisningsfag 2 og 3 kan den studerende vælge alle undervisningsfag, men kun nogle undervisningsfag udbydes netbaseret.

Vælger den studerende undervisningsfag, der ikke udbydes netbaseret som undervisningsfag 2 og 3, følger han/hun den ordinære og ikke netbaserede læreruddannelse med skemalægning i dagtimerne. Den studerende på NET-LU har således mulighed for at vælge fag på den ordinære, ikke netbaserede læreruddannelse.

Der er 3 praktikperioder i uddannelsen, hvor den studerende er i praktik på en folkeskole i dagtimerne. Praktik i skolen er således ikke netbaseret. Praktikken er tilrettelagt enten som udstrakt praktik eller som blokpraktik:  Første praktikperiode ligger på 3. semester og er organiseret som en udstrakt praktik. Det medfører, at den studerende er i praktik to dage om ugen i en periode på 12 uger. Bemærk, at praktik ikke kan foregå i eget skema på en skole. Praktik 2 & 3 planlægges i udgangspunkt som blokpraktik.

Mødepligt på den netbaserede uddannelse

Der er 75% mødepligt til den fysiske tilstedeværelsesundervisning på den netbaserede læreruddannelse på alle årgange. Mødepligten opgøres separat for hvert modul. Hvis den studerende har fravær på mere end 25% kan modulet ikke godkendes, og den studerende skal skrive reparationsopgave.

Ovenstående vilkår gælder alle moduler i den netbaserede uddannelse.

Der er 100% mødepligt i praktik. Hvis mødepligten ikke opfyldes, så skal praktikken tages helt eller delvist om (se yderligere i afsnit om praktik).

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V