Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

22. Prøven i undervisningsfaget Madkundskab

Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.

Den studerende udarbejder en problemstilling hentet fra fagets 4 kompetenceområder. Denne problemstilling arbejdes der med i såvel den praktiske som i den mundtlige del af prøven.

Ud fra problemstillingen udarbejdes et skriftligt prøveprodukt på maks. 10 normalsider. Det skriftlige prøveprodukt skal indeholde både faglig- og fagdidaktisk teori herunder et undervisningsforløb, som demonstrerer professionskompetence i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning i Madkundskab

Præsentationsportfolioen dokumenterer arbejdet med de 4 kompetenceområder med et udvalg af artefakter af både teknologisk, skriftlig og materiel karakter. Præsentationsportfolioen er først tilgængelig på prøvedagen.

Det skriftlige prøveprodukt og præsentationsportfolioen indgår i bedømmelsen.

1. delprøve: Praktisk prøve

Den praktiske delprøve tager udgangspunkt i problemstillingen, der er udfoldet i det skriftlige prøveprodukt og henter dokumentationsmateriale fra præsentationsportfolioen.

Denne del foregår i faglokalet, hvor den studerende demonstrerer opnåede kompetencer som madkundskabslærer i en professionssammenhæng. Delprøven skal vise, at den studerende kan:

  • planlægge et forløb ud fra en faglig og didaktisk problemstilling
  • overskue forskellige faglige og didaktiske processer, der relateres til praksisfeltet
  • strukturere og gennemføre madlavningsprocesser
  • formidle faglige og fagdidaktiske delprocesser og begrundelser for de trufne valg

Den praktiske prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

2. delprøve: Mundtlig prøve

Den mundtlige delprøve tager udgangspunkt i problemstillingen og skal indeholde materialer hentet fra praksisfeltet. Det kan fx være i form af selvproducerede eller redidaktiserede læremidler, elevarbejder og ind- eller udtryk, der demonstrerer fagets praksis. Den mundtlige del omhandler faglige og fagdidaktiske problemstillinger. Der kan eksamineres inden for alle 4 kompetenceområder i de to delprøver.

Der kan spørges ind til det skriftlige produkt og præsentationsportfolien under den praktiske og den mundtlige prøve.

Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Samlet eksaminationstid til de to prøver: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Aflevering af prøveprodukt i angivet form og indhold til rette tid og sted
  • Fremlæggelse af præsentationsportfolio i angivet form og indhold til rette tid og sted
  • Fremlæggelse af materialer fra praksisfeltet til rette tid og sted

 

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V