Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

14. Prøven i undervisningsfaget Fransk

Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver. 

1. delprøve: Skriftlig prøve

Prøven tilrettelægges som en 6 timers tilstedeværelsesprøve.

Den studerende får et døgn før prøven adgang til et tekstoplæg på 2 – 3 tekster. Tekstoplægget er på fransk og har et overordnet fagdidaktisk tema, fx motivation eller sproglig vejledning.

Den skriftlige prøve er delt i to dele: En intersprogsanalyse, der skal besvares på dansk eller fransk, og en fagdidaktisk orienteret besvarelse, der skrives på fransk.

Den studerende udarbejder i prøvetiden

  1. En kortere, selvstændig skriftlig besvarelse med udgangspunkt i genrer, som er hentet fra realistiske skrivesituationer.
  2. En intersprogsanalyse (ukendt, autentisk elevtekst fra 9. eller 10. klassetrin). Der udarbejdes fælles vurderingskriterier for denne del.

Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under tilstedeværelsesprøven.

Fokus er på den studerendes skriftlige sprogfærdighed med afsæt i kompetencemål fra kompetenceområde 2: Sprog og sprogundervisning samt kompetenceområde 3: Sprogtilegnelsesprocesser og fremmedsproglig kommunikation.

Den skriftlige opgave er samlet på maks. 10 normalsider. Den skriftlige delprøve afvikles som individuel prøve.

2. delprøve: Mundtlig prøve

Den mundtlige prøve foregår på fransk og tager afsæt i 6 bredt formulerede fagdidaktiske problemstillinger, som tilsammen dækker alle kompetencemål og indeholder et grundskolerelevant spørgsmål. Et døgn før den mundtlige prøve, meddeles det den studerende, hvilken af de 6 fagdidaktiske problemstillinger, der danner grundlag for prøven. På baggrund af problemstillingen udarbejder den studerende et oplæg på fransk, som består af et fagdidaktisk begrundet undervisningsforløb, fx en dobbeltlektion. Eksaminationstiden indledes med, at den studerende kort præsenterer forløbet og efterfølges af en samtale med eksaminator og censor om den didaktiske problemstilling.

Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Forberedelsestid: 1 døgn.

Eksaminationstid: 30 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Udarbejdelse og fremlæggelse af et oplæg på fransk, som består af et fagdidaktisk begrundet undervisningsforløb til fx en dobbeltlektion på et selvvalgt klassetrin til rette tid og sted

 

 

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V