Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

18. Prøven i undervisningsfaget Håndværk og design

Prøven består af 4 delprøver. Der gives en samlet karakter for fire delprøver.  

Der skal være en indholdsmæssig sammenhæng mellem 1., 3. og 4. delprøve.

1. En skriftlig didaktisk opgave

En opgave, som har udgangspunkt i en lærerfaglig problemstilling hentet fra fagets 4 kompetenceområder med empirisk og teoretisk analyse. Ud fra den valgte problemstilling designes et undervisningsforløb med undervisningsmateriale.  Den empiriske analyse skal tage afsæt i observation af elevernes arbejde i undervisningen og indsamlet data skal reflekteres i forhold til didaktisk teori og formål for undervisningen.

Omfanget af den korte skriftlige opgave er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.

2. Prøve i praksisfaglighed

En praktisk individuel prøve med en lærerstillet opgave, hvor den studerende viser sine brede håndværksfærdigheder, sin færden i værkstedet og sin evne til at planlægge og udføre en opgave inden for en given tidsramme.

3. Et selvstændigt designprojekt

En udstilling, der skal dokumentere et selvstændigt udarbejdet designprojekt, baseret på håndværksfærdigheder i de bløde og hårde materialer, som relaterer sig professionsrettet til kompetenceområderne og indeholder research, idégenerering, eksperimenter og produktfremstilling. Udstillingen danner baggrund for didaktiske refleksioner i forhold til den valgte problemstilling, undervisning og læring.

4. Mundtlig prøve

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den valgte problemstilling, designprojektet og den viste praksis.

Delprøve 1, 3 og 4 kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Samlet eksaminationstid: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Aflevering af håndværk og designdidaktisk skriftlig opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted
  • Udarbejdelse af udstilling i angivet form og indhold til rette tid og sted

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V