Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

10. Prøven i undervisningsfaget Dansk 1. – 6. klassetrin

Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.

1. delprøve: Skriftlig prøve

Til den skriftlige prøve stilles der en opgave, hvor den studerende skal skrive en sammenhængende tekst, der kommunikerer hensigtsmæssigt, honorerer formelle krav til retskrivning og indeholder en liste over selvvalgt litteratur.

Opgavebesvarelsen skal indeholde:

  1. Begrundet analyse og fagdidaktisk vurdering af en eller flere tekster inden for danskfaget
  2. Kommunikativ tekst (fx forældrehenvendelse, elevrespons, anmeldelse) og refleksioner over valg af form og indhold.

Prøven tilrettelægges som en 24 timers hjemmeopgave.

Den skriftlige opgave er på maks. 10 normalsider.

Den skriftlige delprøve afvikles som individuel prøve.

2. delprøve: Mundtlig prøve

Det enkelte studiested formulerer 8 prøvespørgsmål, der offentliggøres senest ved starten af det semester, hvor prøven afvikles.

Den studerende skal efter lodtrækning arbejde med et af de 8 formulerede prøvespørgsmål, der tilsammen dækker danskfagets kompetenceområder.

Den studerende skal til prøven vælge relevante tekster, materialer og fokus inden for spørgsmålet. Performative elementer integreres i prøven.

Den mundtlige delprøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Forberedelsestid: 1 døgn.

Eksaminationstid: 45 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Aflevering af oversigt over primærtekster knyttet til de enkelte prøvespørgsmål i angivet form og indhold til rette tid og sted

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V