Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

7.2. Prøverne i Pædagogik og lærerfaglighed

Prøven i Pædagogik og lærerfaglighed består af to prøver: en intern skriftlig prøve og en ekstern prøve bestående af to delprøver. De to prøver dækker tilsammen hovedområdets fire kompetencemål.

Den interne prøve

Den interne prøve består af en skriftlig opgave udarbejdet af den studerende, der dækker kompetenceområderet: Undervisning af tosprogede elever.

I opgaven analyseres en undervisningssituation, et undervisningsforløb og/eller et fagligt læremiddel fra et af den studerendes undervisningsfag på baggrund af en relevant problemstilling for dansk som andetsprog som dimension i fagene. I forlængelse af analysen giver den studerende handleforslag baseret på andetsprogsdidaktiske refleksioner med henblik på at imødekomme tosprogede elevers læring i det pågældende fag og faglige emne.

Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. Afvikles prøven som gruppeprøve skal der ske individualisering af den skriftlige opgave.

Omfang: maks. 10 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Aflevering af opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted

Den eksterne prøve

Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.

Prøven dækker kompetenceområderne: Elevens læring og udvikling, Almen undervisningskompetence og Specialpædagogik.

1. delprøve: Skriftlig prøve

På baggrund af et gennemført undervisningsforløb i skolen fastlægges et pædagogisk tema og en lærerfaglig problemformulering. Temaet og problemformuleringen skal tilgodese kompetencemålene for Elevens læring og udvikling, Almen undervisningskompetence og Specialpædagogik og godkendes af den studerendes vejleder.

Prøvens skriftlige del omfatter dels undervisningsforløbet og dels et didaktisk nærbillede i tilknytning til undervisningsforløbet. Undervisningsforløbet skal foreligge begrundet og beskrevet ved hjælp af didaktiske grundkategorier. Det didaktiske nærbillede skal foreligge beskrevet eller dokumenteret på anden vis. 

Besvarelsen af problemformuleringen bygger på undersøgelser og analyser af opgavens tema, undervisningsforløb og det didaktiske nærbillede i lyset af relevant teori og forskning inden for hvert af de tre kompetenceområder. Både undervisningsforløbet og det didaktiske nærbillede diskuteres afslutningsvist i et udviklings- og handlingsperspektiv.

Omfang: maks. 15 normalsider. Sidetallet følger gruppestørrelse.

2. delprøve: Mundtlig prøve

Prøvens mundtlige del uddyber analyser, diskussioner og udviklingsperspektiver fra det skriftlige oplæg – evt. med inddragelse af praksiselementer.

Eksaminationstid: 45 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Begge delprøver afvikles individuelt eller i grupper efter den studerendes valg.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Aflevering af opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted

 

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V