Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

6.1. Kompetencemål

Studieordning: 2019 (LU KP)

Der henvises til de enkelte prøvers kompetencemål:

  • BEK nr. 1068 af 08/09/2015, om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, bilag 1-4 se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218

 

Indholdsmæssigt er kompetencemålsprøvernes formål at dokumentere, i hvilken grad den studerende

1) kan gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer,

2) kan fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i pædagogisk praksis og

3) kan reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 1 og 2.

 

For prøver i undervisningsfagenes kompetencemål gælder det endvidere, at formålet er at sikre, at den studerende kan demonstrere kompetence til at varetage undervisningen i det pågældende fag i folkeskolen, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 3.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V