Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

TY2: Sprogundervisning og læreprocesser i tysk som fremmedsprog

Studieordning: 2019 (LU 13, Frb.)

Fag: Tysk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet, 10 ECTS, modulsproget er tysk; dansk indgår i enkelte indholdsområder. Der kan også læses relevant litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med en både teoretisk, praktisk og professionsrettet tilgang til mundtlig og skriftlig kommunikation.

 

Der arbejdes bl.a. med spørgsmål som: Hvad er sprog? Hvad er elevsprog? Hvad er målet for sprogundervisningen? Hvordan beskriver man sprog? Hvordan og hvorfor underviser man i sproglige elementer?

 

Udgangspunktet er kommunikativ kompetence i relation til faget i folkeskolen og læreruddannelsen, herunder fag- og sprogsyn.

 

Der arbejdes teoretisk såvel som erfaringsbaseret med

 • beskrivelse og analyse af intersprog i relation til målsproget tysk.
 • den studerendes eget sprog såvel som rollen som sproglig vejleder og herunder den studerendes brug af hensigtsmæssigt metasprog til forskellige målgrupper.
 • brug af forskellige former for hjælpemidler i forhold til analyse og beskrivelse af sprog.
 • sprogtilegnelsesteorier herunder ordforrådstilegnelsesteorier.

Der arbejdes løbende med udviklingen af den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til tysk med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

Relevant forskningsbaseret viden og praksisviden om

 • kommunikation og sprogsystem.
 • sprogtilegnelse, herunder intersprog og intersprogsudvikling.
 • kommunikations- og sprogtilegnelseskompetence, herunder tekstkompetence og strategisk kompetence.
 • innovation.
 • metoder til udvikling af kombinerede (receptive, produktive; mundtlige, skriftlige) færdigheder.
 • tilrettelæggelse af en undervisning der sigter mod sproglig forståelse og produktion.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Sprog

Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelse

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • kommunikere spontant, klart og flydende mundtligt og skriftligt på tysk samt anvende formel og funktionel viden om sprog i forhold til egen og elevernes tysksproglige udvikling.
 • begrundet anvende teorier om sprogtilegnelse med fokus på reception og produktion samt kommunikationsstrategier i forhold til udvikling af egne og elevernes kommunikative færdigheder på tysk.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret tyskundervisning med heterogene elevgrupper.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

analysere sammenhænge mellem sprogsyn,

sprogtilegnelsessyn og sproglig viden

skolefagets begrundelse, fagsyn, indhold og

historiske udvikling

analysere det tyske sprogs formsystem samt dets funktionelle brug i kommunikativ sammenhæng i skrift og tale

det tyske sprogs formsystem samt dets funktionelle brug i kommunikativ sammenhæng i skrift og tale

udtrykke sig hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt på tysk i heterogene kontekster og være et sprogligt forbillede for eleverne

tysksproget kommunikation i forskellige diskursive kontekster

 

understøtte udvikling af elevers intersproglige produktion og sproglige vækstpunkter

intersprog og intersprogsudvikling

planlægge, gennemføre og evaluere tilegnelsesprocesser af det tyske sprog, herunder formsystem og ordforråd, på grundlag af analyser af processer i sproglig forståelse og produktion

sprogtilegnelsesprocesser, herunder det tyske sprogs formsystem og ordforrådstilegnelse i relation til reception og produktion,

 

anvise hensigtsmæssige læringsstrategier for elever med forskellige læringsforudsætninger

sproglæringsstrategier

 

begrundet planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyrede undervisningsforløb med anvendelse af forskellige metoder, undervisningsaktiviteter, samarbejdsformer og evalueringsformer i relation til heterogene elevgrupper

læringsmålstyret undervisning,

undervisningsdifferentiering og progression, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, tyskdidaktik og tyskdidaktisk forskning

anvende teorier, værktøjer og redskaber til udvikling af innovative kompetencer hos eleverne

teorier, værktøjer og redskaber til innovation i undervisningen

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan.
Kategori 1: 70 timer
Kategori 2: 166 timer
Kategori 3: 33 timer
Kategori 4: 6 timer

 

Modulets relation til praksis

De studerende indsamler elevtekster fra forskellige klassetrin i folkeskolens tyskundervisning, der anvendes til  holdets arbejde med intersprogsanalyse.

 

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.

 

Opfyldte portfoliokrav samt deltagelse i portfoliosamtale.  Underviseren tilkendegiver ved semesterets start deadlines for de forskellige opgaver, der skal overholdes.

 

Bestået modulprøve

 

A. Portfolioen udarbejdes individuelt, den er digital og multimodal og indeholder:

 • En skriftlig besvarelse udarbejdet parvis på tysk omhandlende sprogtilegnelse  samt en intersprogsanalyse  af en elevtekst (  max. 4 sider). Der gives skriftlig underviserfeedback.
 • En mundtlig gruppepræsentation på holdet med visuel understøttelse (f.eks. i form af en Prezi, Power Point eller video) af en af modulets centrale tekster (på tysk). Holdet og underviseren giver mundtlig respons på fremlæggelsen.
 • Refleksioner (tekst, video eller lyd) ift.  min. 8 tekster/problemområder fra lektionsplanen (på tysk).

B. Modulet afsluttes med en portfoliosamtale i grupper med underviseren på tysk.

 

Evaluering af modulet

Modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige kompetence på tysk.

Prøven tager udgangspunkt i det nationale modul 2 ”Sprogundervisning og læreprocesser i tysk som fremmedsprog”.

Prøven består af en fagdidaktisk orienteret besvarelse på tysk med udgangspunkt i en realistisk skrivesituation.

Prøven gennemføres som en 3 timers individuel skriftlig tilstedeværelsesprøve. Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven. Prøven finder sted på uddannelsesstedet under opsyn.

Besvarelsen skal være 1 ½ - 2 normalsider.

 

Modulprøven afprøver, om den studerende kan:

 • Udtrykke sig hensigtsmæssigt på skriftlig tysk i heterogene kontekster.
 • Anvende viden om det tyske sprogs formsystem samt dets funktionelle brug i kommunikativ sammenhæng på skrift.

 

Prøven er med intern censur og bedømmes med bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav, herunder modulprøven. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2019 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V