Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MU2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik

Studieordning: 2019 (LU 13, Frb.)

Fag: Musik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet, 10 ECTS, modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Der er fokus på at udvikle de studerendes forudsætninger for ledelse af og deltagelse i udøvende musikalske aktiviteter, herunder sammenspil, kor og sang i grupper og individuelt.

Der arbejdes med musikteori, satsarbejde og arrangement rettet mod forskellige målgrupper.

Musikdidaktik indgår i relation til musikudøvelse.

Der lægges vægt på musikpædagogisk og -didaktisk refleksion over viden og færdigheder der indgår i modulets indholdsområder.

Der lægges endvidere særlig vægt på udvikling af den studerendes egne musikalske færdigheder.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til musik med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

Faget har sin basis i to forskellige videns- og færdighedsdimensioner; en kunstnerisk og en vidensbaseret. Modulet bygger på teori og forskning vedrørende børn og unges musikalske udvikling og læring samt på teorier om musikkens kvaliteter og mangfoldighed.

Forskning vedrørende musikfaget i folkeskolen udgør et centralt grundlag.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Musikudøvelse

Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben

Kompetenceområde 3: Musikforståelse

Kompetenceområde 4: Musikdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab.
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik.
  • varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen.
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

vejlede og lede sammenspil differentieret på

baggrund af egen beherskelse af relevante

instrumenter

sammenspilsmetodik og instrumentkendskab samt analog og digital teknologi

anvende it og anden teknologi som arbejdsredskab og kreativt værktøj

lydbearbejdning, nodeskrivning på computer, it og  internetressourcer

lede og akkompagnere fællessang og musikaktiviteter på klaver udtryksfuldt i et bredt udvalg af stilarter

musikteori, spilleteknik, repertoire, stilarter, instruktion og ledelse i forbindelse med klaverspil

anvende egen stemme musikalsk og nuanceret som hjælpemiddel og arbejdsredskab i undervisningen

stemmearbejde i relation til musikalsk og sproglig udvikling af egen og andres stemmer

lede stemmearbejde, fællessang og en- eller flerstemmigt kor i et bredt udvalg af genrer

udvikling af børns stemmer, sproglig udvikling, kor/sang-metodik, indstudering, sangligt repertoire, sanglige kulturer og traditioner

udtrykke sig musikalsk gennem instrumentalspil med forståelse for genre og teknik

musikalske genrer, motoriske/tekniske øveprocesser, musikalsk fortolkning

                            

arrangere musik og musikalske aktiviteter i et bredt udvalg af stilarter for varierede målgrupper med forskellige pædagogiske formål

musikteori, notation, arrangement, instrumentation og satslære og musikalske læremidler

formulere og anvende differentierede undervisnings- og læringsmål for musikundervisning

musikkens betydning som eksistentielt, æstetisk, kulturbærende og identitetsskabende fænomen, begrundelser for musikfaget, musikfagets formål og indhold

udvælge undervisningsindhold til såvel enkeltaktiviteter som længere forløb differentieret og inkluderende

musikalsk læring og progression, undervisningsdifferentiering, læreplaner i musik og læremidler i musikfaget

agere i forskellige musiklærerroller fra den myndige leder og dirigent til den lydhøre og inspire­rende igangsætter i og med musik

undervisningsmetodik, klasseledelse, musiklærerroller, formidlingsstrategier samt formelle og uformelle læreprocesser

perspektivere musik som strukturelt, æstetisk,  kulturelt og historisk fænomen

musik i et historisk, psykologisk, oplevelsesmæssigt, æstetisk og samfundsmæssigt perspektiv, herunder forskellige musikkulturer, børne- og ungdomskulturer samt musik og medier

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan.
Kategori 1: 76 timer
Kategori 2: 114 timer
Kategori 3: 80 timer
Kategori 4: 5 timer

 

Modulets relation til praksis

Modulets sigte er at udruste den studerende til at kunne tilrettelægge, lede, reflektere over musikaktiviteter i folkeskolen gennem konkrete arbejdsformer og forløb indenfor musikfagets kerneområder.

 

Deltagelseskrav

  • Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.
  • Komposition til undervisningsbrug: Aflevering af en kort komposition, som tager afsæt i et sæt spilleregler. Kompositionen skal egne sig til undervisningsbrug i folkeskolen. Den studerende har valgfrihed blandt et udvalg af notationsformer. Kompositionen præsenteres og indstuderes med musikholdet mhp. demonstration af musikledelse i et inkluderende fællesskab. Løses individuelt. Der lægges vægt på, at den studerende overholder de opstillede spilleregler, bruger dem kreativivt og reflekterer over deres betydning, samt at der er sammenhæng mellem musikalsk ide og musikledelsesform. Kort mundtlig respons.
  • Arrangement: Aflevering af et arrangement, noteret i partitur, hvor den studerende musikalsk bearbejder enten en egen komposition eller selvvalgt materiale af anden komponist. Omfang: 3-10 sider. Der lægges vægt på musikteoretisk viden og færdigheder, instrumentation og satslære samt disponeringen af et musikalsk forløb. Kort skriftlig respons eller respons som screencast.
  • Sang- og klaverprøve: Deltagelse i modulprøve i sang (at synge med andre samt ledelse af sang med egen stemme og krop) og brugsklaver (akkompagnement, ledelse af kanon, selvarrangeret sang og prima vista-spil). Løses individuelt. Varighed: 10-15 minutter. Der lægges vægt på musikledelseskompetencer, genre- og stilforståelse, musikalsk indlevelse, hensigtsmæssig og varieret brug af stemme og klaver. Kort mundtlig respons.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2019 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V