Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Tysk

Studieordning: 2005

Fag: Tysk

Præambel

Forberedelse til lærervirksomhed i tysk som fremmedsprog er fagets kerne.

Stofområder er sprog og kultur, sprogbrug, sprogtilegnelse og formidling, som integreres til et helhedssyn.

Stofområder behandles overordnet i et fagdidaktisk perspektiv med en dannelses- og en professionsrettet indfaldsvinkel.

Målet er at den studerende tilegner sig

 1. kvalifikationer til at undervise i tysk som fremmedsprog,
 2. færdigheder i at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere tyskundervisning på forskellige trin,
 3. viden om, hvordan tysk som fremmedsprog kan indgå i forskellige tværfaglige projekter og læringsdimensioner,
 4. kombinerede færdigheder mht. at lytte, tale, læse og skrive,
 5. viden om sprog og sprogbrug, samt sprogtilegnelsesteorier og
 6. socio- og interkulturel viden og forståelse gennem mødet med tysksprogede kulturer.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Fagdidaktik

De studerende arbejder med

 1. undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder, undervisningsmedier, progression og evalueringsformer og
 2. læringsbetingelser og -forudsætninger.
Kombinerede kommunikative færdigheder

De studerende opnår personlige færdigheder i at bruge tysk hensigtsmæssigt, når de læser, lytter, taler og skriver.

Sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse

De studerende arbejder med

 1. viden om sprogets form og funktion,
 2. indsigt i sprogbrugsregler,
 3. viden om tekstgrammatik og pædagogiske grammatikker samt
 4. indsigt i sprogtilegnelsesmodeller.
Kulturformidling

I arbejdet indgår

 1. væsentlige sider af kultur- og samfundsforhold i de tysktalende lande i et historisk perspektiv med hovedvægten på Tyskland,
 2. viden om litteraturens rolle i forbindelsen med kulturformidling og
 3. viden om kulturmøders betydning for fremmed og egen forståelse.
Fagets samspil med de øvrige fag i læreruddannelsen

I samspil med de pædagogisk-psykologiske fag kan tysk indgå i tværfaglige projekter, der behandler formidlings- og læringsdimensioner.

I samspil med de andre sprogfag kan tysk samarbejde om sprogdidaktiske problemstillinger, i samspil med de praktisk-musiske fag om den praktisk-musiske dimension. Den kulturformidlende dimension giver muligheder for at arbejde tværfagligt ud fra forskellige faglige indfaldsvinkler.

Indholdsbeskrivelse af tysk på Frederiksbergs Seminarium

Linjefagets forskellige indholdsområder, beskrevet i de centrale kundskabs- og færdighedsområder, integreres i et samlet syn på de studerendes kommende virke som kompetente formidlere og undervisere i faget tysk.

Studiet omfatter mindst fem studiemønstre i form af tematiske forløb, der hver for sig lægger hovedvægten på et eller flere indholdsområder.

Med henblik på at fremme faglig fordybelse, systematisk selvvirksomhed og samarbejde indgår i tilknytning til fire af studiemønstrene følgende skriftlige semesteropgaver:

 • en faglig-pædagogisk opgave inden for området fagets didaktik
 • to opgaver inden for området litteratur, kultur og samfundsforhold
 • en opgave inden for sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse

Semesteropgaverne skrives individuelt eller i grupper af 2 personer.
Omfanget er ca. 3 sider for individuelle opgaver og ca. 5 sider for gruppeopgaver.

Afløsning

Afløsning indgår i faget tysk inden for området udtale/fonetik. Afløsning igennem mødepligt er en mulighed for den studerende. Hvis afløsning ikke er indfriet, da skal den studerende gå til eksamen i fuldt pensum. Læreren afgør ved undervisningens afslutning, hvorvidt den studerende har opnået afløsning.

Eksamensbestemmelser

Fagets årsværk

0,55 ÅV/33 ECTS

Type

En centralt stillet skriftlig eksamen.
En lokalt stillet mundtlig, individuel eksamen.

Form

Skriftlig eksamen:
Individuel 6-timers prøve med opgave stillet af Undervisningsministeriet.

Mundtlig eksamen:
Den mundtlige eksamen består af to dele:

 1. En diskussion/samtale på tysk med udgangspunkt i et skriftligt oplæg på tysk. Oplægget skrives på baggrund af ca. 400 siders tysk litteratur. Udgør ca. 30 min.
 2. Et lodtrukkent spørgsmål inden for området sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse med udgangspunkt i en elevproduceret tekst. Samtalen herom foregår på dansk. Udgør ca. 20 min.

Varighed (inkl. votering)

Skriftlig eksamen: 6 timer
Mundtlig eksamen: 60 min. forberedelsestid + 60 min. eksamination

Grundlag

CKF, studieordning og redegørelse for eksamensgrundlaget

Betingelser for indstilling til eksamen

 1. Fire godkendte semesteropgaver (ca. 3 sider for individuelle opgaver og ca. 5 sider for gruppeopgaver), der afleveres på tidspunkt fastlagt af læreren.
 2. Individuelt skriftligt oplæg (omfang maks. 5 sider), der afleveres på dato fastlagt af seminariet (ca. 1. maj). Emnet skal godkendes af læreren.

Karaktergivning

Der gives to karakterer efter 7-trinsskalaen. Én for den skriftlige prøve, én for den mundtlige prøve. Det skriftlige oplæg indgår ikke i bedømmelsen. Begge med ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V