Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Natur/teknik

Studieordning: 2005

Fag: Natur/teknologi

Præambel

Natur/teknik har som fag sin kerne i brede naturfaglige og naturfagsdidaktiske spørgsmål/temaer, samt i bevidstheden om naturfaglig almendannelse. Centralt i faget står natur, livsbetingelser, levevilkår og teknik, og samspillet herimellem. Natur/teknik bygger på elementer fra både biologi, fysik/kemi, geografi og teknik.

Målet er, at den studerende tilegner sig

 1. viden om, hvordan arbejdet med natur/teknik i skolen kan bidrage til, at børn udvikler naturfaglig erkendelse, lyst til udforskning og ansvarlighed over for miljøet, praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde, samt opnår handlekompetence,
 2. viden om, hvordan elever gennem oplevelser, erfaringer og undersøgelser i omverdenen udvikler tanker, sprog og begreber,
 3. bred faglig og punktvis dybdegående indsigt i naturfaglige og tekniske fænomener og sammenhænge med særlig relevans for skolefaget natur/teknik, herunder menneskets samspil med naturen,
 4. fortrolighed med naturfaglige undersøgelsesmetoder og betragtningsmåder samt praktiske og eksperimenterende arbejdsformer og
 5. evnen til at sætte delelementerne fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder i relation til det at undervise i skolefaget natur/teknik .
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Fagdidaktik
 1. Skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling. Bestemmelser om faget i folkeskolen.
 2. Skolefaget natur/teknik i det samlede skolebillede og overvejelser om progression i faget, herunder sammenhænge med de øvrige naturfag.
 3. Forholde sig til naturfaglige begreber og konkrete og tankemæssige modeller i relation til planlægning og gennemførsel af undervisning.
 4. Kriterier for stofudvælgelse, samt principper for planlægning, gennemførsel og evaluering af læreprocesser, der tilgodeser naturfaglig almendannelse og de udviklingsmuligheder, som ligger i faget natur/teknik.
 5. Undervisningsmidler, herunder informations- og kommunikationsteknologi som et fagligt/pædagogisk værktøj.
Arbejdsmåder og tankegange

I faget arbejder de studerende med at

 1. iagttage, undersøge, læse, tænke samt foretage praktisk og eksperimentelt arbejde i laboratoriet og i den omgivende natur,
 2. gennemføre ekskursioner og feltarbejde samt bygge enkle apparater og
 3. foretage en risikovurdering i forbindelse med undervisningen og kunne handle fornuftigt i forbindelse med uheld.
Emner/temaer
 1. Materialer, stoffer, fænomener og apparater fra hverdagen.
 2. Dyr, planter og mikroorganismer, deres livsbetingelser, levesteder og tilpasninger, samt eksempler på biotoper og biodiversitet.
 3. Kroppen og dens funktioner, samt menneskets sundhed i relation til livsstil, levevilkår og livskvalitet.
 4. Centrale sammenhænge i naturen – som fx energistrømme og stofkredsløb.
 5. Den atomare og molekylære verden, solsystemet og verdensrummet.
 6. Teorier om universets, jordens og livets opståen og udvikling, herunder verdensbilleder.
 7. Regionale og globale mønstre – fx klimazoner og plantebælter, landskaber og fordeling af land og hav, samt eksempler på forskellige typer af regioner i vor egen og andre verdensdele.
 8. Ressourceudnyttelse, teknik, produktion og miljøproblemer i nære og fjerne samfund – samt relationen til begrebet bæredygtighed; forskellige natursyn og interessemodsætninger i forhold til naturanvendelse.
 9. Samfundet og den enkeltes brug af teknik.
 10. Naturvidenskabelige arbejdsmetoder og modeller som redskab til produktion af viden og udvikling af erkendelse.
Samspil

Gennem natur/tekniks naturvidenskabelige grundspørgsmål bliver udgangspunktet for faget hovedsageligt tværfagligt. Natur/tekniks fokus på emner/temaer frem for fag giver en indre sammenhæng, som både knytter de enkelte elementer af faget sammen og muliggør samarbejde med læreruddannelsens øvrige fag.

Indholdsbeskrivelse

For at opfylde de forskellige indholdsområder, der er beskrevet i CKF, arbejdes der både teoretisk og praktisk.

Den studerende skal deltage i mindst to ledede ekskursioner, heraf mindst én biotopundersøgelse. Herudover skal den studerende gennemføre et obligatorisk sikkerhedskursus.

Den studerende udarbejder fire rapporter, som skal godkendes af én af de respektive lærere og som tilsammen skal dække bredt inden for fagets CKF.

Rapporterne skal indeholde teoretisk baggrund for emnet, brug af informationsteknologi, resultat og beskrivelse af praktisk arbejde samt et udførligt disponeret undervisningsforløb til folkeskolen med didaktiske begrundelser for mål og indhold. Det teoretiske stof skal vælges således, at det dels giver en videnbaggrund for de fire rapporter, dels giver en viden om fagområderne geografi, fysik/kemi og biologi.

Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i natur/teknik.

Eksamensbestemmelser

Fagets årsværk

0,55 ÅV/33 ECTS

Type

Praktisk/mundtlig eksamen

Form

Prøven består af to individuelle delprøver:

  1. En praktisk/teoretisk
   Tager – efter skjult forhåndslodtrækning – udgangspunkt i én af de fire godkendte rapporter og omfatter demonstration af fagets praktiske færdigheder. Der gives op til to timers forberedelsestid.
  2. En teoretisk
   Omfatter et lodtrukkent spørgsmål i stof, der i alt væsentligt ligger udenfor den lodtrukne rapports. Ca. 25% af eksaminationstiden anvendes til dette spørgsmål. Der gives ikke forberedelsestid. De mulige spørgsmål (30-40 forskellige) er kendt af de studerende ca. 8 uger inden eksamen.

Varighed (inkl. votering)

Forberedelsestiden:
Der gives op til to timers forberedelse til første delprøve.
Der gives ikke forberedelsestid til anden delprøve.

Eksaminationen: 60 min. fordelt på de 2 delprøver.

Grundlag

CKF, studieordning og redegørelse for eksamensgrundlaget

Betingelser for indstilling til eksamen

 1. Attestation for deltagelse i to ledede ekskursioner i forbindelse med undervisningen.
 2. Sikkerhedskursus i forbindelse med undervisningen.
 3. Fire godkendte rapporter. Rapporterne godkendes af underviseren. Afleveringsfristen fastsættes af seminariet (ca. 1. maj).

Karaktergivning

Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren bygger på en samlet vurdering af de to delprøver.
Ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V