Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

6.4 Eksamenssnyd, plagiering m.v.

Studieordning: 2019 (LU 13, Frb.)

Læreruddannelsen kan bortvise studerende fra prøver, hvis den studerende under en prøve skaffer sig eller giver en anden studerende uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler. Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en studerende uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømte arbejde uden henvisning, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortviser institutionen den studerende fra prøven.

KPs ordensregler beskriver sanktioner i forbindelse med forstyrrende adfærd eksamenssnyd, plagiering mm.

Læs mere herom på KPs intranet.

Oversigt over studieordning 2019 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V