Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Geografi

Studieordning: 2005

Fag: Geografi

Præambel

Geografis kerne er samspillet mellem mennesker og natur, som konkret kommer til udtryk i de problemstillinger, der knytter sig til menneskers levevilkår i forskellige regioner. Centralt i faget står globaliseringens indflydelse på kultur, natur og levevilkår samt dens påvirkning af relationerne mellem verdens stater og folk.

Målet er, at den studerende bliver i stand til at

 1. inddrage og anvende geografisk viden i skolens hverdag – såvel i faget geografi som i tværfaglige sammenhænge,
 2. vurdere i hvilket omfang og hvordan fagets teorier, kilder, metoder og arbejdsformer, herunder IKT, kan bidrage til elevernes forståelse af den verden, de lever i,
 3. etablere rammer for og tilrettelægge elevernes læring i faget samt inddrage ekskursioner og feltarbejder i forskellige typer af regioner og
 4. tilegne sig viden om fagets kerneområder.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Fagdidaktik

Fagdidaktikken indgår i alle fagets hovedområder. De studerende skal arbejde med

 1. kriterier for stofudvælgelse, principper for planlægning og evaluering af læreprocesser i relation til de gældende fagbeskrivelser og elevernes medindflydelse,
 2. skolefagets udvikling samt geografiske perspektiver på aktuelle begivenheder og problemstillinger af lokal, regional og global karakter,
 3. overvejelser over hvordan elevernes geografiske sprog og dannelse kan udvikles,
 4. analyse og vurdering af undervisningsmaterialer til faget,
 5. fagets relationer til de andre naturvidenskabelige fag samt læreruddannelsens og folkeskolens fag i øvrigt og
 6. kontinuitet og progression mellem indholdet i natur/teknik og geografi.

Indsigt i fagets vidensområder og færdigheder opnås gennem vekselvirkning og samspil i arbejdet med

 1. fagets systematiske discipliner (rumlige fordelingsmønstre af betydning for samspillet mellem mennesker og natur),
 2. sammenhængende analyser af regioner på lokalt, regionalt og globalt niveau og
 3. problemstillinger, der knytter sig til menneskers levevilkår forskellige steder på jorden.
Det naturgeografiske grundlag

De studerende skal arbejde med naturgeografiske udbredelsesmønstre som resultat af stof- og energistrømme, geologi, geomorfologi, jordbundsgeografi, meteorologi, klimatologi og hydrologi.

Denne teori skal kunne anvendes til

 1. analyser af mineraler, bjergarter, jordbund, vand, klima og energiråstoffer lokalt, regionalt og globalt og
 2. diskussion af årsager til og konsekvenser af forandringer i miljøet som resultat af naturlige og menneskeskabte processer, herunder klimaændringer, knaphed på rent vand og andre ressourcer, samt ødelæggelse af jordbunden.
Det kulturgeografiske grundlag

De studerende skal arbejde med befolkningsgeografi, levevilkår hos forskellige folk, bebyggelsesgeografi, den globale fordeling af rige og fattige regioner, udviklingsteorier, interkulturel forståelse og geopolitik.

Denne teori skal kunne anvendes til

 1. analyser af jorden som et system af interaktive regioner, der udvikles i et samspil mellem mennesker og naturgeografiske forhold; forhold omhandlende opdelingen af stater og nationer og betydningen af overnationale organisationer skal integreres i forståelsen af dette samspil og
 2. diskussion af problemstillinger vedrørende fattigdom, undertrykkelse og menneskerettigheder, herunder forskellige demokratiopfattelsers betydning for levevilkår; betydningen af   handel, investeringer og ulandsbistand som middel til at skabe udvikling; geopolitiske beslutningers betydning for levevilkårene.
Samspillet mellem menneske og natur

De studerende skal arbejde med sammenhænge mellem menneske- og natursyn og udnyttelsen af natur og kulturgrundlaget, herunder begreberne bæredygtighed og globalisering.

Befolkningsudvikling, urbanisering og politisk/økonomisk geografi indgår i dette hovedområde.

Disse stofområder i faget skal kunne anvendes i

 1. analyser af forholdet mellem mennesker, ressourcer, produktion og omgivelser i regioner med forskellig økonomisk, social og teknologisk udvikling og
 2. diskussion af problemstillinger i forhold til ressourcebetragtninger, miljøproblemer og afledte interessekonflikter lokalt, regionalt og globalt.
Sammenhæng i faget, og fagets bidrag til sammenhæng i uddannelsen

De faglige pædagogiske værktøjer (som fx egne iagttagelser, undersøgelser, målemetoder, litteratur, billeder, statistik, kort, forskellige typer af atlas samt anvendelse og brug af geografiske informationssystemer (GIS) samt feltarbejder, ekskursioner og studierejser i relation til såvel natur- som kulturgeografiske emner skal kunne indgå i en bredere sammenhæng med læreruddannelsens øvrige fag, hvor geografi kan bidrage med en rumlig synsvinkel og en perspektivering, der bygger bro mellem natur- og samfundsvidenskab.

Indholdsbeskrivelse af geografi på Frederiksberg Seminarium

Undervisningen omfatter både teoretisk og praktisk arbejde med CKF; i studiet indgår således en større skriftlig natur- og kulturgeografisk øvelse, udarbejdelse af skriftlige oplæg til ekskursioner og en række planlægningsøvelser med mundtlige fremlæggelser og udgangspunkt i regionalgeografi, temaer og fagdidaktik, som sigter mod erhvervelse af faglige metoder og fagdidaktiske kompetencer.

I faget indgår et samarbejde med fagene biologi og fysik/kemi med henblik på emner og evalueringsformer i de naturfaglige afgangsprøver i folkeskolen.

Afløsning

Afløsning indgår ikke som element i faget geografi.

Eksamensbestemmelser

Fagets årsværk

0,55 ÅV/33 ECTS

Type

Mundtlig eksamen

Form

Eksaminationen omfatter:

 1. Et lodtrukkent, individuelt spørgsmål inden for eksamensgrundlaget.
 2. En samtale om den skriftlige opgave, hvis titel og problemformulering er godkendt af læreren. Opgaven skal udarbejdes individuelt. 

Varighed (inkl. votering)

Forberedelsestid:
60 min. til det lodtrukne spørgsmål. Samtalen om den skriftlige opgave er uden forberedelsestid.
Eksaminationen:
60 min.

Grundlag

CKF, redegørelse for eksamensgrundlaget samt den skriftlige opgave

Betingelser for indstilling til eksamen

For at kunne indstille sig til eksamen skal den studerende kunne dokumentere godkendelse af:

 1. En fagligt alsidig, skriftlig opgave (ca. 30 sider) over en øvelse i en natur- og kulturgeografisk behandling af en dansk region af passende størrelse. Afleveringsfrist fastsættes af læreren.
 2. Deltagelse i planlægning og mundtlig fremlæggelse af et arbejde med et fagligt relevant tema eller en udenlandsk region.
 3. Deltagelse i planlægning og mundtlig fremlæggelse af en fagdidaktisk problemstilling.
 4. Deltagelse i planlægning og gennemførelse af mindst 6 heldagsekskursioner a min. 8 timers varighed.

Godkendelse af aktiviteterne foretages af læreren.

Karaktergivning

Bedømmelsen sker på grundlag af en samlet vurdering af præstationen i det lodtrukne spørgsmål, den skriftlige opgaves kvalitet og samtalen herom.
Der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalaen.
Ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V