Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Fysik/kemi

Studieordning: 2005

Fag: Fysik/kemi

Præambel

Fysik/kemi i læreruddannelsen har som kerne at sætte den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere en varieret undervisning i faget fysik/kemi. Dette foregår bl.a. ved at udforske natur og teknologi i et vekselspil mellem teori og empiri.

Målet er at den studerende

 1. tilegner sig faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at undervise i fysik/kemi i folkeskolen,
 2. opnår viden om og erfaring med forskellige arbejdsformer og fagdidaktiske problemstillinger,
 3. tilegner sig viden om og indsigt i grundlæggende faglige begreber og modeller for de mikro- og makroskopiske verdensbilleder, i stofkredsløb og i energistrømme,
 4. opnår indsigt i og forståelse af den rolle teknologi og videnskabsfagene fysik, kemi og astronomi spiller i udviklingen af kultur og samfund og
 5. opnår viden om og erfaring med at udforske fænomener med et fysisk eller kemisk indhold.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Fagdidaktikken indgår i alle fagets hovedområder. Den studerende skal arbejde med

 1. centrale bestemmelser og vilkår for faget i skolen,
 2. begrundet planlægning af undervisning i faget,
 3. læringsmuligheder og læringsproblemer, der i særlig grad er forbundet med undervisning i faget,
 4. fagets muligheder i tværfaglige projekter, temauger og lignende,
 5. eksterne muligheder og samarbejdspartnere herunder virksomhedsbesøg, ekskursion og feltarbejde,
 6. evaluering af skoleklassens og den enkelte elevs arbejde,
 7. analyse og vurdering af undervisningsmidler og
 8. udvikling af fysik/kemi-undervisning.

Inden for fagets hovedområder udvælges begreber, teorier, fænomener og problemstillinger med lærerprofessionen som det centrale omdrejningspunkt.

Grundlæggende faglige begreber og teorier
 1. Stofs partikelnatur.
 2. Energi, energiomsætninger og energistrømme.
 3. Universets og solsystemets opbygning, dannelse og udvikling.
Fysik og kemi i hverdag og samfund
 1. Samfundsmæssige problemstillinger, der kan undersøges med fysiske og kemiske begreber og metoder.
 2. Teknologianalyse med vægt på teknologiens indhold af teknik og fysisk/kemisk viden.
 3. Naturfænomener og deres udforskning.
Den historiske udvikling i videnskabsfagene fysik, kemi og astronomi
 1. Væsentlige perioder i videnskabsfagenes historie.
 2. Historiske og moderne naturvidenskabelige verdensbilleder.
 3. Væsentlige træk ved den teknologiske udvikling.
 4. Elementer af videnskabsfilosofi.
Samspil med de øvrige fag

Såvel de grundlæggende faglige begreber og teorier som de kulturelle, samfundsmæssige, filosofiske og historiske elementer kan indgå i en bredere sammenhæng med læreruddannelsens øvrige fag.

Risikomomenter og sikkerhedsforanstaltninger
 1. Risikomomenter og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med undervisning i faget.
 2. Risikovurdering i forbindelse med udvælgelse og planlægning af undervisningsaktiviteter.
Indholdsbeskrivelse

For at opfylde de forskellige indholdsområder, der er beskrevet i CKF, arbejdes der både teoretisk og praktisk/eksperimentelt.

Den studerende skal gennemføre et obligatorisk sikkerhedskursus, samt deltage i mindst én ledet ekskursion, for at kunne indstille sig til eksamen.

Den studerende udarbejder seks faglige/didaktiske rapporter, som skal godkendes af læreren.

Rapporterne behandler fagområder fra CKF for skolefaget fysik/kemi. Alle rapporter skal indeholde: en redegørelse for fagsyn og læringssyn, teoretisk baggrund for emnet på oversigtsform, resultat og beskrivelser af praktisk/eksperimentelt arbejde, sikkerhedsovervejelser samt et undervisningsforløb til folkeskolen med didaktiske begrundelser for mål, indhold og evalueringsformer.

I studieforløbet indgår et samarbejde mellem geografi, biologi og fysik/kemi, hvori der arbejdes med emner og evalueringsformer med henblik på de naturfaglige afgangsprøver i folkeskolen.

Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i faget fysik/kemi.

Eksamensbestemmelser

Fagets årsværk

0,55 ÅV/33 ECTS

Type

Praktisk/mundtlig eksamen

Form

Individuel eksamen.

Prøven tager sit udgangspunkt i én af de 6 godkendte rapporter. Rapporten udvælges ved skjult forhåndslodtrækning.
Rapporten indgår ikke i bedømmelsen.

Varighed (inkl. votering)

Forberedelsen:
Der gives 2 timers forberedelsestid.
Eksaminationen:
60 min.

Grundlag

CKF, studieordning og redegørelse for eksamensgrundlaget.

Betingelser for indstilling til eksamen

 1. Gennemført sikkerhedskursus i forbindelse med undervisningen.
 2. Attestation for deltagelse i mindst én ledet ekskursion i forbindelse med undervisningen.
 3. 6 godkendte rapporter. Rapporterne godkendes af underviseren. Afleveringsfristen fastsættes af seminariet (ca. 1. maj).

Karaktergivning

Der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren gives for den praktisk/mundtlige præstation. Ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V