Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Copenhagen Honours College (CHC)

Forløbet udbydes fra august 2018.

Copenhagen Honours College udbydes inden for rammerne af Talentbekendtgørelsen (BEK nr. 597 af 08/03/2015).

 

Kort beskrivelse af forløbet
Copenhagen Honours College (CHC) er et talentprogram for lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole, der har mindst ét af skolens fire naturfag.

Programmet indeholder en række forskelligartede aktiviteter, der tilsammen skal kvalificere den studerende til at løfte og lede i professionen efter endt uddannelse.

Den studerende arbejder i hele forløbet med et eller flere projekter i praksis på en såkaldt partnerskole. Undervejs modtages løbende vejledning fra en erfaren lærer på partnerskolen og fra en CHC-vejleder på KP.

CHC-programmet har i alle aktiviteter fokus på fem professionsrettede problemstillinger:

 • Naturfagenes position i skolens praksis og lærernes samarbejde om naturfagene.
 • Faglige sammenhænge mellem naturfagene; vertikalt såvel som horisontalt.
 • Digitale og teknologiske kompetencer herunder programmering og engineering.
 • Brug af eksterne undervisningsmiljøer som ressource og motivationsskabende faktor i naturfagsundervisningen.
 • Talentspotting og –udvikling.

 

Formål
CHC giver dygtige og ambitiøse lærerstuderende mulighed for at folde deres talenter ud i en anden sammenhæng end den ordinære læreruddannelse.

Lærere, der har fulgt CHC-programmet under deres uddannelse, har viden, netværk og kompetencer til at styrke og udvikle de naturfaglige miljøer på de skoler, hvor de ansættes.

 

Omfang
CHC-programmets aktiviteter placeres sideløbende med de studerendes ordinære studieaktiviteter på 3. og 4. studieår og har et omfang svarende til 30 ECTS-point.

En CHC-studerende forventes gennemsnitligt at bruge samlet 45-50 arbejdstimer pr. uge på sin læreruddannelse og CHC-aktiviteter.

 

Aktiviteter i CHC-programmet
CHC-programmet indeholder følgende obligatoriske aktiviteter:

 • Immatrikulationsreception.
 • Introforløb. Internat af tre dages varighed.
 • Journal Club. Ved et møde á to timer hver måned arbejdes der med at udvælge, læse, forstå, analysere og anvende relevant forskningslitteratur rettet mod professionen. Omfanget af Journal Club svarer til 5 ECTS-point.
 • Kurser. Den studerende følger i løbet af CHC-programmet otte kurser. Hvert kursus har et omfang svarende til 1,25 ECTS (35 arbejdstimer), og de otte kurser svarer til 10 ECTS-point alt inkl.
 • International sommerskole. Afvikles mellem den studerendes 3. og 4. studieår. Sommerskolen har en varighed på én uge og svarer til 5 ECTS-point. Sommerskolen planlægges i et samarbejde mellem KP og et udenlandsk universitet.
 • Den studerendes eget CHC-projekt. På 5. semester etableres kontakt mellem den enkelte CHC-studerende og en partnerskole. Projektets mål, aktiviteter og evalueringsform beskrives. Den studerende modtager vejledning fra en erfaren lærer på partnerskolen (seks vejledningslektioner pr. måned) og en CHC-vejleder på KP (to vejledningslektioner pr. måned). Omfanget af arbejdet på partnerskolen svarer til i alt 10 ECTS-point.
 • Case-competition. En konkurrence, hvor hold af studerende fra både CHC og andre uddannelsesinstitutioner konkurrerer om at løse en autentisk problemstilling i en ”solutioncamp”-ramme. Case-competition finder sted i april på 6. semester.

 

Øvrige aktiviteter:

 • Deltagelse i relevante konferencer og seminarer.
 • Sociale sammenhænge i CHC-klubhuset.
 • Oplæg på fællessamlinger og ved infomøder om både CHC-programmet, projekter på partnerskoler o. lign.

 

Deltagelsespligt
CHC-studerende forventes at deltage fuldt ud i programmets aktiviteter og at engagere sig personligt i de projekter, han eller hun indgår i.

Den studerendes deltagelse i de obligatoriske aktiviteter evalueres løbende.
Deltagelseskravene præsenteres på introforløbet og ved starten på hver aktivitet. Såfremt den studerende ikke opfylder deltagelseskravene, udskrives han eller hun af programmet.
Den studerende udskrives ligeledes af programmet, hvis han eller hun ikke følger sit ordinære læreruddannelsesstudium på normeret tid.

Den studerende inddrages i overvejelserne omkring bekymrende deltagelse tidligt i forløbet med henblik på at løse evt. problematikker i tide.

 

Evaluering/udprøvning
Den studerendes udbytte af CHC-programmet evalueres løbende gennem strukturerede vejledningssamtaler, og summativt umiddelbart før den studerende færdiggør sin læreruddannelse.

Formen af den summative evaluering fastlægges af den studerende, vejlederen på partnerskolen og CHC-vejlederen i fællesskab i løbet af femte semester og skal hænge tæt sammen med de mål, der opstilles for projektet.

Den summative evaluering foretages af et panel bestående af den studerendes to vejledere og to interessenter udvalgt af den studerende og inviteret af CHC-ledelsen. De to interessenter skal have en professionel interesse i udkommet af den studerendes CHC-projekt på partnerskolen.

 

Forudsætninger for optagelse på forløbet
Den studerende skal have gennemført to års læreruddannelse på normeret tid, og hun eller han skal have mindst ét undervisningsfag fra den naturfaglige gruppe: natur/teknologi, biologi, geografi, fysik/kemi.

Den studerende søger om optagelse jf. nedenstående procedure.

 

Ansøgningsprocedure
For at blive optaget på Copenhagen Honours College skal den studerende:

udfylde digitalt ansøgningsskema og vedlægge en motiveret ansøgning på max 2 sider, et målrettet CV og max tre anbefalinger.

vurderes ansøgningen positivt indkaldes den studerende til en optagelsessamtale med et panel bestående af en skoleleder, chefen for Sciencetalenter, en CHC-vejleder og CHC-programlederen.

Programmet optager max. 15 studerende om året efter ansøgning. Optagelse for det følgende studieår sker i juni.

 

Stipendium
En CHC-studerende har mulighed for at søge om et skattepligtigt stipendium på kr. 2000 pr. måned, så længe han eller hun er indskrevet på CHC. Stipendiet forventes at gøre modtageren mindre afhængig af erhvervsarbejde ved siden af studiet og derved frigøre tid til CHC-aktiviteter.

På CHC-programmets hjemmeside findes yderligere information om talentforløbets indhold, mål og tilrettelæggelse samt vejledning vedr. ansøgning om optagelse.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V