Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

ASTE B: Sundhed for individ og samfund

Biologi og matematik

 

Modultype, -omfang og -sprog

Flerfagligt basismodul, lokalt udarbejdet, 10 ECTS-point. Modulsprog: Dansk. Der kan desuden forekomme nordisk og engelsk litteratur.

 

Kort beskrivelse af modulet

I modulet indgår grundlæggende viden om menneskekroppens fysiologi og anatomi samt sundhed både på individniveau og i et samfundsmæssigt perspektiv. I arbejdet med risikovurdering, fordeling og forudsigelser om sundhed indgår grundlæggende statistik. En stor del af undervisningen tager udgangspunkt i de såkaldte KRAMS(S)-sundhedsfaktorer, dvs. kost, rygning, alkohol, motion, stress (og seksualitet).

 

Modulet er bygget op om to temaer:

Tema 1: Normalitetsbegreber i forhold til bl.a. vægt, højde, kondition og levealder vil blive behandlet såvel fysiologisk som matematisk. Dette vil bl.a. ske gennem statistiske undersøgelser med dataindsamling, statistiske beskrivelser, repræsentationer og andre former for bearbejdning af biometriske data. IT vil spille en central rolle i disse statistiske undersøgelser, der i udgangspunktet vil være problemorienterede.

 

Tema 2: Introduktion til sundhedsbegreber og sundhedsdidaktikker. Arbejde med udvalgte sundhedsproblematikker eksempelvis diabetes. I relation hertil arbejdes med stikprøveundersøgelser for at vurdere sandsynligheden for fx udvikling af bestemte sygdomme.

 

Studiet tilrettelægges så den studerendes læringsudbytte er direkte afhængigt af vedkommendes egen indsats i og udenfor undervisningstiden.  Undervisningen foregår både i faglokalerne samt i eksterne og virtuelle læringsmiljøer. Der arbejdes parallelt med både fagdidaktisk og faglig teori.

 

Modulet indgår som en integreret del af ASTE-uddannelsen.

Foruden den modulspecifikke undervisning skal den studerende deltage i de øvrige planlagte ASTE-aktiviteter fx fælles forelæsninger, ekskursioner og lektionsstudier.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfagene biologi og matematik.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til biologi og matematik 4.-10 kl. med 10 ECTS i alt. De 10 ECTS fordeles efter følgende nøgle: biologi 4/6 og mat 2/6.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulets vidensgrundlag baseres på

 • national og international forsknings- og udviklingsbaseret viden om undervisningsfaglighed inden for modulets temaer.
 • aktuel faglig viden og kompetencer knyttet til modulets to fagligheder.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Biologi:

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på biologiundervisning

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til biologi

Kompetenceområde 4: Undervisning i biologis kerneområder

 

Matematik:

Kompetenceområde 1: Matematiske emner

Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer

Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik

Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Biologi:

Den studerende kan

 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i biologi.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle biologiundervisning med naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes faglighed og almendannelse.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle biologiundervisning med kernebegreber fra biologiens verden.

 

Matematik:

Den studerende kan

 • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget matematik, dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner.
 • stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i, om og med matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin.
 • beskrive, analysere og vurdere undervisning i og elevers læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge og gennemføre undervisning, der fremmer elevers forståelse af sammenhænge mellem form og funktion hos levende organismer, herunder menneskekroppens anatomi og fysiologi samt gør elever i stand til aktivt at benytte den tilegnede viden og indsigt i forhold til egen og andres sundhed

krop og sundhed, herunder sammenhænge mellem form og funktion hos levende organismer med vægt på menneskets anatomi og fysiologi samt sundhedsbegreber

anvende forskellige undervisningsressourcer

naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisning

nyere forskning inden for naturvidenskab

analysere systematisk indsamlede data ved hjælp af statistiske deskriptorer og diagrammer samt vurdere usikkerheden i stikprøveundersøgelser, bl.a. med anvendelse af digitale værktøjer

statistik, systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og vurdering af data, blandt andet med digitale værktøjer og anvendelsen af deskriptorer for beliggenhed, spredning og sammenhænge samt usikkerhed i stikprøveundersøgelser

anvende matematiske repræsentationsformer ved at forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige repræsentationsformer, herunder forstå deres indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder

matematiske repræsentationer

analysere systematisk indsamlede data ved hjælp af statistiske deskriptorer og diagrammer samt vurdere usikkerheden i stikprøveundersøgelser, bl.a. med anvendelse af digitale værktøjer

statistik, systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og vurdering af data, blandt andet med digitale værktøjer og anvendelsen af deskriptorer for beliggenhed, spredning og sammenhænge samt usikkerhed i stikprøveundersøgelser

anvende matematiske repræsentationsformer ved at forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige repræsentationsformer, herunder forstå deres indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder

matematiske repræsentationer

samarbejde med fagkolleger og andre kolleger om aldersrelevant undervisning i et fagligt/tværfagligt emne eller et fagdidaktisk problemfelt samt samarbejde med forældre, administration og myndigheder om rammer for undervisning

fagteamsamarbejde, fagligt/tværfagligt samarbejde med kolleger, formelle og uformelle samarbejdsrelationer med forældre, administration og myndigheder

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.
Kategori 1: 75 timer
Kategori 2: 105 timer
Kategori 3: 85 timer
Kategori 4: 10 timer

 

Modulets relation til praksis

Praksis inddrages løbende som reference for modulets faglige indhold og de anvendte didaktiske metoder. Udvalgte dele af modulet afvikles i praksissammenhæng med ASTE-uddannelsens samarbejdende skoler og universiteter herunder lektionsstudier og arbejde med elevmateriale.

 

Deltagelseskrav

 • Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.
 • Studieprodukt: Produktion af en bog eller andet læremiddel til flerfaglig undervisning i udskolingen inddragende biologi og matematik og fagligt indhold fra modulet. Udover de to fag, må der gerne inddrages andre fagligheder som supplement.

Omfang svarende til ca. 12 sider i en normal skolebog for målgruppen.

Produktet udvikles løbende i modulet som studiearbejde. Dokumentering af arbejdsprocessen er en del af produktet inkl. Bilag, der dokumenterer nedenstående milepæle i projektet. Der gives vejledning. Produktet produceres i grupper af passende størrelse.

Foreløbige milepæle i projektet er:

 1. Etablering af grupper – herunder første forslag til ide og indhold
 2. Arbejde med overblik over fagligt indhold og teori om udformning af læringsmateriale
 3. Produktionsplan
 4. Fremstilling af eksempler og testning i praksis
 5. Endelig fremstilling

Detaljerede rammer og frister formuleres og fastsættes af underviser.

 • Aktiv deltagelse: Godkendelse af deltagelse i aktiviteter direkte koblet til ASTE-uddannelsen.

 

Godkendelse  af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans og studieprodukter.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens afsnit 5.2.3.

 

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i, hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse.

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V