Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

SM36: Alsidig undervisning og bevægelse i fagene – læring gennem kropslig aktivitet, kreativitet og performativitet

Modultype, -omfang og -sprog

Specialiseringsmodul, 10 ECTS, undervisningssprog dansk/engelsk.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Alle fag.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette er et didaktisk modul, hvor du kommer til at arbejde didaktisk med kreativitet, bevægelse og æstetik til at fremme læring. Praktisk og teoretisk skal vi undersøge kroppen, rummet og artefakternes betydning for motivation og deltagelse i undervisning.  Modulets undervisning består af oplæg, øvelser og didaktiske eksperimenter, hvor der udformes kropslige handlinger og konkrete læremidler, som understøtter elevers læring. Disse afprøves i folkeskolens praksis.

Som underemner vil vi bl.a. orientere os mod:

  • Æstetiske og kreative elementer til at gøre undervisningen alsidig, elevcentreret og dialogisk.
  • Eksperimenter med og fremstilling af kreativitetsfremmende læringsmidler.
  • Kropsligt udtryk og kommunikation. Denne del retter sig både mod lærerens kropslige formidling og styrkelse af børns indbyrdes relationer gennem kropslighed.
  • Udvikling af et katalog af bevægelsesmuligheder i undervisningen koblet til didaktiske metoder.
  • Åben skole, hvor vi udarbejder anvendelsesorienterede undervisningssekvenser til konkrete kontekster i samarbejde med (eksterne organisationer og) folkeskolen.

Afprøvning i praksis gennem skolebesøg/praksissamarbejde indgår i modulet.

Der vil være stor direkte overførbarhed fra dette modul til dit virke som ny folkeskolelærer.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Den studerendes valgte undervisningsfag, 10 ECTS

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Relevante kompetencemål i den studerendes valgte undervisningsfag.

 

Modulets vidensgrundlag

Kreativitet og æstetiske læreprocesser.

Bevægelse og læring.

Performativitet og kropslig erfaringsdannelse.

Modulet trækker på såvel praksis- som forskningsbaseret viden fra didaktik, idræt og æstetiske fag.

 

Modulets færdigheds- og vidensmål

Færdighedsmål: den studerende kan

Vidensmål: den studerende har viden om

Kommunikere gennem flere udtryksformer

Kropslig, visuel og audiotiv kommunikation

Eksperimentere med formidlings- og kommunikationsformer

Eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer

Arbejde kreativt og performativt med undervisningspraksis

Kreativitetsfremmende og performative metoder

analysere didaktiske problemstillinger ud fra viden om kreativitet og innovation

metoder til udvikling af kreativitet og innovation

Anvende egen stemme musikalsk og nuanceret som hjælpemiddel og arbejdsredskab i undervisningen

Stemmearbejde i relation til musikalsk og sproglig udvikling af egen og andres stemmer

Anvende håndværksmæssige færdigheder og erfaringer i mesterlærestøttede processer med elever

Tavs viden og kropslig erfaringsdannelse

Didaktisere undervisning, der inddrager krop og bevægelse

Forskellige bevægelsestyper i undervisningen og koblingen til didaktiske metoder

Beskrive, analysere og vurdere læringssituationer og formidle relevante handlemuligheder relateret til bevægelse.

Det teoretiske og forskningsmæssige grundlag for sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring

Udvikle og producere opgaver og materiale til egne fag som kan bruges i undervisningen

Fagets muligheder i relation til den åbne skole

Anvende digitale læremidler til at understøtte didaktiske refleksioner om krop, rum og artefakter betydning i undervisningen

Samspillet mellem det kropslige, personlige og professionelle som didaktiske faktorer

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende.

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.
Kategori 1: 65 timer
Kategori 2: 100 timer
Kategori 3: 75 timer
Kategori 4: 35 timer

 

Modulets relation til praksis

Følgende elementer fremhæves i forhold til at styrke koblingen mellem undervisning og profession:

  • Praksissamarbejde med skolen i form af undervisning eller minimum som observation.

 

Deltagelseskrav

  • Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.
  • De studerende skal gruppevis undersøge og arbejde med et projekt, hvor de kan vælge mellem følgende:
  1. De finder et specifikt fagligt tema (geometri i matematik, eventyr i dansk eller andet) og undersøger ud fra mange forskellige perspektiver, hvordan man kan arbejde med det. Herudfra planlægges undervisning, der skal afprøves i praksis og evalueres.
  2. De studerende finder et mere overordnet tema (kreativitetsfremmende undervisning, kropslig kommunikation, bevægelse og digitalisering eller andet) – og ud fra en grundig undersøgelse af temaet, planlægges undervisning, der afprøves i praksis og evalueres.

Mindst én gang i løbet af modulet skal gruppen afvikle undervisning i praksissamarbejde med en skole. Undersøgelse og projekt skal evalueres og gøres egnet til videndeling. Denne videndeling foregår dels på en intern konference (afholdes omkring afslutningen af modulet), dels i elektronisk format, så indholdet består og vil være tilgængeligt fremover.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V