Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

SM33: Inklusion og trivsel

Modultype- omfang og sprog

Specialiseringsmodul, 10 ECTS – undervisningssproget er dansk. Der kan forekomme enkelte tekster på engelsk, norsk og svensk.

 

Forudsætning for at læse modulet

Alle fag

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet henvender sig til den studerende, der har interesse i at arbejde med elevers trivsel og udvikling og analyse af inkluderende læringsmiljøer i grundskolen. Modulet skal give den studerende kompetencer inden for bl.a. pædagogisk ledelse, kommunikation og tværprofessionelt samarbejde.

Modulet vil være velegnet til at arbejde med praksisanalyser af skolen og dens aktører, herunder elever og forældre. I modulet arbejdes med forskellige metoder i forhold til empiriindhentning og -bearbejdning.

Modulet vil være bygget op omkring følgende temaer i forhold til inklusion og trivsel:

  • Inklusions - og eksklusionsprocesser
  • Iinddragelse af elev- og forældre perspektiver
  • Køn i skolen
  • Mobning  
  • Udsatte og psykisk sårbare børn og unge
  • Lærerens arbejde som partner i samarbejde omkring inklusion og trivsel
  • Lærerens arbejde som professionel autoritet og myndighedsperson

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Den studerendes valgte undervisningsfag, 10 ECTS.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Relevante kompetencemål i den studerendes valgte undervisningsfag.

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget udgøres af relevant national og international forsknings- og udviklingsviden inden for områderne inklusion, trivsel og tværprofessionalitet.

 

Færdighedsmål. Den studerende kan

Vidensmål. Den studerende har viden om

Inddrage elevers og forældres perspektiver i sammenhænge med inklusion, trivsel og deltagelsesformer

Forståelse for elever i komplicerede læringssituationer, og kendskab til hvorledes elevers og forældres perspektiver kan inddrages og anvendes i inkluderende sammenhænge

Facilitere interaktions- og læreprocesser, der er befordrende for et inkluderende læringsmiljø

Klasse-, lærings- og gruppeledelse i inkluderende læringsmiljøer

Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der tager udgangspunkt i elevens/ klassens trivsel

Konfliktløsning og håndtering af mobning

Selvstændigt og sammen med andre udvikle samarbejde, der bygger på gensidig respekt og lydhørhed

Samarbejde og kommunikation mellem skolens parter og i forhold til eksterne relevante aktører, fx PPR og SSP

Agere i forhold til børn og unge, der vækker bekymring

Love og procedurer i forhold til, når læreren eller skolen har bekymring for et barn eller ung, herunder regler for underretning

Analysere kompleksiteten af egen og andres praksis i den inkluderende skole

Inklusionsudvikling i teori og praksis og metoder til analyse og håndtering heraf

Agere som professionel autoritet og myndighedsperson

Professionsteori

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

Kategori 1: 66 timer

Kategori 2: 159 timer

Kategori 3: 50 timer

Kategori 4: 0 timer

 

Modulets relation til praksis

Den studerende gennemfører i en projektgruppe en mindre undersøgelse af en skolerelevant praksis i forhold til et af modulets temaer.

Med udgangspunkt i et skriftligt oplæg holder projektgrupperne et mundtligt oplæg på max 30 min.

 

Deltagelseskrav

  • Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.
  • Den studerende udarbejder logbog i forbindelse med hver undervisningsgang. På baggrund af logbogen udarbejder den studerende i slutningen af modulet et logbogsreferat på 2-3 sider, der afleveres skriftligt.
  • At den studerende i gruppe har udarbejdet 1mundtligt oplæg for holdet af 20 minutters varighed. Oplæggene udarbejdes i projektgrupper på 2-3 studerende. Der gives peer feedback. Oplæggene skal knytte sig til modulets temaer.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat ikke er gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V