Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

SM31: Den sproglige dimension i fagene

Modultype, -omfang og -sprog

Specialiseringsmodul, 10 ECTS, undervisningssprog: dansk med enkelte tekster på engelsk.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Alle fag.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet giver studerende mulighed for at specialisere sig inden for den sproglige dimension i fagene. Undervisningen vil give den studerende viden om og kompetencer til at begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning der sigter mod sprogbaseret stilladsering i fagene og med udgangspunkt i egne undervisningsfag Modulet dækker over emner som fx

 • Sprogpædagogik og sprogpædagogiske tilgange i fagundervisningen
 • Faglig læsning og skrivning
 • Læremiddelanalyse af materialer fra den studerendes undervisningsfag mhp. opstilling af sproglige mål i forlængelse af faglige mål

                                                                                                                                                              

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Den studerendes valgte undervisningsfag, 10 ECTS

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Relevante kompetencemål i den studerendes valgte undervisningsfag.

 

Modulets vidensgrundlag

 • National og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om sprogpædagogik herunder andet- og fremmedsprogspædagogik.
 • Sprogpædagogik og sprogpædagogiske tilgange i fagundervisningen.
 • Faglig læsning og skrivning.
 • Læremiddelanalyse mhp. opstilling af sproglige mål i forlængelse af faglige mål.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Inddrage elevers sproglige forudsætninger i undervisningen

Sproglig udvikling, herunder også andetsproglig udvikling, sprogsyn og læringssyn

Identificere sprogpædagogiske udfordringer i fagundervisningen

Udviklingen fra hverdagssprog til fagsprog

Begrundet planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i eget undervisningsfag med fokus på elevernes faglige og sproglige udvikling

Hvordan viden og sprog hænger sammen

   

Læse- og skriveundervisning der understøtter faglig viden, herunder australsk genrepædagogik og Reading to Learn

Analysere læremidler mhp. opstilling af sproglige mål i forlængelse af faglige mål

Faglige teksters opbygning, genrekendetegn og sproglige mønstre

Orientere sig i den faglige debat såvel nationalt som internationalt

National og international forsknings- og udviklingsarbejde indenfor sprogpædagogik

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.
Kategori 1: 60 timer
Kategori 2: 170 timer
Kategori 3: 40 timer
Kategori 4: 5 timer

 

Modulets relation til praksis:

Praksis forstås i dette modul som al tilgængelig empiri, herunder:

 • Egne og andres erfaringer i form af empiri (fx elevmaterialer, interviews, observationer, spørgeskemaer, filmoptagelser m.v.).
 • Alle former for cases, der kan afgrænse og illustrere en praksisforankret problemstilling.
 • Alle former for undervisningsmaterialer, lærervejledninger og online/multimedie undervisningsforløb.
 • Forskning på området der er rettet mod modulets videns- og færdighedsområder.
 • Andre praksisstudier initieret af enten underviser eller studerende kan også finde sted.

 

Deltagelseskrav:

 • Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.
 • Lærermiddelanalyse.
 • Et sprogudviklende undervisningsforløb med opstillede sproglige og faglige mål som knytter sig til den studerendes undervisningsfag.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V