Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

SM1: Autentiske læremidler og skriftlige sprogfærdigheder

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Fag: Engelsk

Modultype, -omfang og -sprog

Specialiseringsmodul, 10 ECTS, undervisningssprog engelsk.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Undervisningsfaget engelsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Der er fokus på at udvikle undervisning med teksterfra forskellige medier og genrer.

 • Modulet arbejder med autentiske tekster til engelskundervisningen  
 • Der arbejdes med tekstanalyse, kulturforståelse og genrekendskab
 • Der arbejdes med den studerendes skriftsproglige udvikling ud fra et funktionelt sprogsyn.
 • Der arbejdes med autentiske fiktive og faktiske tekster i et udvidet tekstbegreb til udvikling af tematiserede undervisningsforløb til alle klassetrin.
 • Der arbejdes desuden med refleksion over og analyse af digitale platforme/læremidler.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Engelsk 1.-6. klassetrin, 10 ECTS

Engelsk 4.-10. klassetrin, 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om autentiske tekster og kommunikation, litteratur- medie - og genreteori, herunder nationale og internationale bestemmelser og vejledninger om faget.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

 • Sproglig kompetence og sprogundervisning.
 • Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation.
 • Interkulturel kompetence i undervisningsfaget engelsk.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

begrundet planlægge, gennemføre og udvikle engelskundervisning med autentiske tekster

autentiske tekster til engelskundervisningen

anvende relevante og differentierede tekster, medier og it i undervisningen

tekstkompetence herunder it og medier

skrive modeltekster i forskellige genrer

sproglige virkemidler i forskellige genrer

 beherske engelsk til undervisningsbrug og peronligt brug både mundtligt og skriftligt herunder deltagelse i den internationale fagdidaktiske debat

det engelske sprogs anvendelse og opbygning

indlede og understøtte processer til støtte for egen og elevers udvikling af interkulturel kompetence, herunder formidle oplevelser gennem fortællinger og artefakter samt rette opmærksomhed på sproglige varianter og vendinger, der er hensigtsmæssige i forskellige situationer

interkulturelle kompetencer

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.
Kategori 1: 67 timer
Kategori 2: 165 timer
Kategori 3: 38 timer
Kategori 4: 5 timer

 

Modulets relation til praksis

Alle former for undervisningsmaterialer, lærervejledninger og online/multimedie undervisningsforløb.

Andre praksisstudier initieret af enten underviser eller studerende fx i forbindelse med praksissamarbejdet i modul 3.

 

Deltagelseskrav

 • Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.
 • En digital portefolio indeholdende følgende komponenter
 1. En plan for et undervisningsforløb hvor det bærende element er autentiske tekster. Omfang: 3-4 sider.
 2. Undervisningsaktiviteter for holdet: Forberedelse af gruppepræsentationer af tekster til undervisningen (pre-, during og post reading activities, hvor der anvendes et digitalt præsentationsværktøj i mindst en af aktiviteterne) Udarbejdes i grupper med mundtlig respons fra underviser umiddelbart efter præsentationerne. Varighed af disse aktiviteter kan variere, men forventningen er ca. 45 min.
 3. Fem skriftlige modeltekster i forskellige genrer, herunder en analyse af et litterært værk.
 4. Refleksioner: Nedskrevne (eller som video/lydfil) refleksioner over 5 tekster (Omfanget af disse refleksioner bør være ½-1 side/ ca. 4 min. pr. tekst og skal indeholde en kort opsummering af teksten, overvejelser i forhold til praksis (pædagogiske og didaktiske implikationer) samt en vurdering af teksten. Udarbejdes individuelt.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V