Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

SM1: TMTM – Tidlig Matematikindsats Til Maginalgruppeelever

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Fag: Matematik

Modultype, -omfang og -sprog

Specialiseringsmodul, 10 ECTS.

Undervisningssproget er dansk. Der kan forekomme tekster på engelsk, norsk og svensk. 

 

Forudsætninger for at læse modulet

Matematik – aldersspecialisering 1.-6. eller 4.-10. klassetrin.

 

Kort beskrivelse af modulet

På dette modul får du:

  • Kompetence til at kortlægge og undervise elever med særlige behov, både de højt- og lavtflyvende elever.
  • Viden om forskellige definitioner og perspektiver på elever med særlige behov.
  • Viden om mulige årsager til, at en elev kommer i matematikvanskeligheder.
  • Indblik i nationale- og internationale forskningsresultater om læring, matematikvanskeligheder og undervisning af marginalgruppeelever.
  • Erfaring med undervisningsmaterialet ’Matematikvanskeligheder – Tidlig intervention’ eller ’Matematikvanskeligheder på de ældste klassetrin’.
  • Erfaring med at udvikle, observere og analysere interventions-undervisning.
  • Erfaring med at gennemføre faglig supervision.

 

Modulet har til formål at styrke grundfagligheden i undervisningsfaget matematik, men med tydelig overførselsværdi til øvrige undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfag MAi og MAu med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget udgøres af relevant national og international forsknings- og udviklingsviden om elever med særlige behov i matematik og grundlæggende teori om observation og supervision.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

tage stilling til undervisning, som bygger på forskellige syn på elevers matematiske læring

forskellige syn på matematiklæring, herunder sproget og dialogens betydning for indsigt og forståelse samt elevers begrebsdannelse og begrebsudvikling

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til matematik

observationsmetoder, fortolkning af elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, forestillinger om og holdninger til matematik

problembehandle ved at detektere, formulere, afgrænse og løse matematiske problemer ved systematisk valg af strategier og værktøjer

matematisk problembehandling

vurdere forskellige evalueringsprincipper, herunder deres muligheder og begrænsninger for at diagnosticere elevers faglige udbytte

forskellige evalueringsprincipper, deres muligheder og begrænsninger herunder forskellen på summativ og formativ evaluering

kommunikere i, om og med matematik ved at sætte sig ind i og tolke matematikholdige skriftlige, mundtlige og visuelle udsagn samt udtrykke sig fagligt præcist og varieret

matematisk kommunikation

tage stilling til særlige tiltag, mulig forebyggelse af vanskeligheder samt mulighederne for en inkluderende undervisning afpasset ud fra fx differentiering i mål, tid, hjælp, emne, undervisningsform eller læremidler

elevgrupper, som kan have vanskeligheder eller har særligt talent i matematik samt deres mulige kendetegn

anvende matematiske repræsentationsformer ved at forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige repræsentationsformer, herunder forstå deres indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder

matematiske repræsentationer

vurdere muligheder og begrænsninger i anvendelsen af et bredt udvalg af hjælpemidler, herunder anvendelsen af digitale værktøjer

matematiske hjælpemidler

udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at reflektere over egen undervisning, at identificere udviklingsbehov, holde sig ajour med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde samt følge nye tendenser, nye materialer og ny litteratur

kompetenceudvikling som matematiklærer, ajourføring med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde, veje til nye tendenser, nye materialer og ny litteratur

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende.

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

Kategori 1: 72 timer

Kategori 2: 168 timer

Kategori 3: 30 timer

Kategori 4: 5 timer

 

Modulets relation til praksis

De studerende får bygget bro mellem uddannelsespraksis og skolens praksis, idet de gennemfører et konkret TMTM interventionsforløb bestående af et fire lektioners interventionsforløb. De studerende bliver i par tilknyttet interventionselev(er) fra klassetrin der svarer til den studerendes aldersspecialisering. De studerende kan efter eget ønske gennemføre interventionsforløbet på anden skole end de af underviserne udvalgte skoler, fx den studerendes praktikskole.

 

Deltagelseskrav

  • Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.
  • Den studerende skal gennemføre et interventionsforløb med udgangspunk i TMTM.
  • Den studerende skal deltage i et supervisionsforløb med udgangspunkt i en problemstilling fra interventionsforløbet.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som godkendt/ikke godkendt. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V