Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

SM1: Årsplaner og langsigtet planlægning

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Fag: Dansk

Modultype, -omfang og -sprog

Specialiseringsmodul, 10 ECTS, undervisningssproget er dansk. Der kan forekomme tekster på norsk, svensk og engelsk.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge langsigtet undervisning med særligt henblik på danskfaget. De færdigheder og den viden, der tilegnes i modulet vil i vid udstrækning kunne overføres til andre undervisningsfag.

Den studerende kommer både til at analysere og vurdere eksisterende årsplaner og selv udvikle egne. I den forbindelse vil der blive arbejdet med skolernes allerede eksisterende læringsplatforme, men også eksperimenteret med årsplanlægning i forskellige andre formater (fx som hjemmesider, blogs, hæfter og plakater).

Den studerende skal mere systematisk arbejde med implementeringsmuligheder i forhold til skolereformens krav om bl.a. temaer som it og medier, innovation og entreprenørskab, åben skole osv.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Dansk udskoling, 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet trækker på relevant forskning inden for det almendidaktiske og danskdidaktiske område.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

udvikle langsigtet planlægning af funktionel undervisning under hensyntagen til gældende mål for danskfaget

de udfordringer, der kan ligge i at implementere et stort antal færdigheds- og vidensmål i en funktionel kontekst

skabe progression i danskfaget på mange niveauer

progression i danskfaget

planlægge målstyret danskundervisning og sikre en hensigtsmæssig evalueringspraksis

målstyret undervisning og evaluering i danskfaget

redegøre for, hvordan et fagsyn påvirker undervisningsplanlægningen i et fag

forskellige fagsyns påvirkning af langsigtet planlægning

udvikle konkrete årsplaner i forskellige genrer og formater (såvel digitale som analoge)

de forskellige muligheder for at give årsplanen konkret udtryk

sikre at eleverne gennem det løbende arbejde i 7.-9./10. kl. er klædt på til den afsluttende prøve i dansk

kravene, der stilles ved den afsluttende prøve efter 9. og 10. kl. i dansk

foretage kritiske analyser af eksisterende årsplaner

eksisterende praksis(ser) for udarbejdelse af årsplaner

anvende principper for stofudvælgelse og målformulering i danskfaget

sammenhænge mellem stofudvælgelse og målformulering i danskfaget

nedbryde mål i Forenklede Fælles Mål i dansk til evaluerbare læringsmål

forskelle på undervisningsmål og læringsmål

udvikle begrundede innovativt, læringsmålstyrede undervisningsaktiviteter i samarbejde med elever, forældre og aktører uden for skolen

innovativ danskdidaktik og forskning i didaktisk design inden for dansk didaktik

samarbejde med kolleger om begrundet gennemførelse og udvikling af tværfaglige forløb

tværfagligt samarbejde i skolen

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.
Kategori 1: 66 timer
Kategori 2: 150 timer
Kategori 3: 50 timer
Kategori 4: 9 timer

 

Modulets relation til praksis

De studerende skal i forbindelse med modulet foretage en undersøgelse af læreres praksis med hensyn til langsigtet planlægning af danskundervisning.

 

Deltagelseskrav

  • Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.
  • Den studerende udvikler, gennemfører og præsenterer et undersøgelsesdesign, der afdækker nogle af de former for langsigtet planlægning, som praktiseres i danske grundskoler. Undersøgelsesdesignets konkrete udformning aftales efter nærmere aftale med underviseren.
  • Den studerende udarbejder en treårsplan for enten mellemtrin (4.-6. kl.) eller udskoling (7.-9. kl.). Årsplanernes konkrete udformning aftales efter nærmere aftale med underviseren.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V