Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

SM1: Læse- og skrivevanskeligheder

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Fag: Dansk

Modultype, -omfang og -sprog

Specialiseringsmodul, 10 ECTS, undervisningssprog dansk.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet indeholder dels 1: en teoretisk del, hvor forskellige typer læse- og skrivevanskeligheder og indsatsmuligheder bliver introduceret, dels 2: praksistilknytning i form af et læsemakkerforløb, hvor teorierne afprøves i praksis i forhold til en enkelt elev. De studerende coaches til at være læsemakkere for elever i indskolingen, der har identificerede behov for særligt tilrettelagt undervisning.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Dansk indskoling, 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

Grundlæggende teori om og nyere forskning i læse- og skriveprocesser og literacy, herunder læse- og skrivevanskeligheder og evidensbaserede tiltag.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

identificere afkodningsvanskeligheder, læseforståelsesvanskeligheder og sammensatte vanskeligheder

de forskellige måder, skriftsproglige vanskeligheder kan fremtræde på

kommunikere om skriftsproglige vanskeligheder

årsager til, følger af og tidlige tegn på skriftsproglige vanskeligheder

planlægge og gennemføre aktiviteter, der understøtter elevers skriftsproglige udvikling

teorier om læsning og skrivning

planlægge og gennemføre differentieret undervisning i læsning og skrivning for at understøtte den enkelte elevs læse- og skriveudvikling

læsningens og skrivningens didaktik

anvende resultater af test og andre evalueringsformer med henblik på at understøtte den enkelte elevs skriftsproglige udvikling.

test og evaluering

understøtte elevers læse- og skriveudvikling ved at integrere digitale teknologier i undervisningen

it som læringsressource i skriftsprogsundervisningen

foretage strukturerede observationer af enkelte elever og grupper af elever

metoder til systematisk og løbende observation og evaluering af elevens deltagelses- og læringsprofil

begrundet vælge specialpædagogiske og inkluderende indsatser

forebyggende, foregribende og indgribende indsatser

samarbejde med skolens interne og eksterne ressourcepersoner

kommunikation, kollegialt samarbejde, tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.
Kategori 1: 72 timer
Kategori 2: 128 timer (fx en-til-en sessioner og forberedelse af undervisning)
Kategori 3: 60 timer
Kategori 4: 15 timer

 

Modulets relation til praksis

De studerende får bygget bro mellem uddannelsespraksis og skolens praksis. De studerende placeres på udvalgte skoler og gennemfører et konkret læsemakkerforløb, hvor de kobles på en specifik opgave målrettet en elev i 2.-3. klasse. Det foregår i en række en-til-en sessioner, 8 uger med 2 lektioner ugentligt. Der ydes supervision af modulets lærere hver 14. dag, dvs. 4 lektioner i alt.

 

Deltagelseskrav

  • Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.
  • Mødepligt til læsemakkersessionerne 2 x ugentligt i 8 uger.
  • Mundtlig fremlæggelse af elevcase.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V