Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Drama

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Fag: Drama og teater

Modultype, -omfang og -sprog

Frivilligt kursus. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Den studerende skal tilegne sig grundlæggende færdigheder i arbejdet med kropslige og dramatiske udtryksformer i undervisningen, det almene pædagogiske arbejde og hans/hendes egen lærerfaglige formidling.

 

Modulets vidensgrundlag

Viden om dramatiske, kropslige og æstetiske erfaringsformers betydning for læring, formidling og den pædagogiske praksis.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Dramapædagogiske metoder og deres anvendelse i undervisningen, kropsæstetiske læreprocesser, formidlings- og relationskompetence.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Modulet styrker de studerendes egne relationelle, kommunikative, formidlingsmæssige og pædagogiske kompetencer gennem arbejdet med dramatiske og kropsæstetiske virkemidler, og giver også kompetencer til at anvende disse virkemidler i arbejdet med eleverne i undervisningen.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Bruge dramapædagogiske metoder, der gennem praktisk handling åbner for deltagernes sociale, personlige og erkendelsesmæssige udvikling

Kropsæstetiske læreprocesser og dramapædagogisk teori

Anvende specifikke dramatiske teknikker som fx improvisation, rolle- og karakterarbejde, iscenesættelse og performance som virkemidler i det pædagogiske arbejde

Didaktisk refleksion over planlægning, udførelse og evaluering af dramapædagogisk arbejde

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulet er i meget overvejende grad baseret på praktisk arbejde og deltagernes egne kropslige erfaringer af dramafaget. Vidensgrundlaget for modulet understøttes desuden af læsning af et mindre antal artikler om dramapædagogisk og -didaktisk metodik.

 

Modulets relation til praksis

Modulet sigter direkte mod at udvikle den studerendes egne kropslige, lærerfaglige formidlingskompetencer samt at kvalificere til at arbejde med dramapædagogiske metoder i undervisningen i skolen.

 

Deltagelseskrav

Mødepligt og aktiv deltagelse i øvelser.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V