Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Uddannelse og job

Modultype, -omfang og -sprog

Frivilligt kursus. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Hovedsigtet med det frivillige kursus er, at den studerende har en forståelse for lærerens rolle i forhold til UU-vejlederen og kendskab til forskellige tilgange til undervisning i det obligatoriske emne: Uddannelse og Job. Emnet er et af de timeløse fag i folkeskolen, som i fællesskab skal varetages af de lærere, der er tilknyttet en klasse. Med afsæt i fælles mål for Uddannelse og Job præsenteres forskellige materialer og ressourcepersoner, som kan understøtte en undervisning i Uddannelse og Job.

Der vil i kurset specielt blive lagt vægt på:

  • En orientering om undervisningsmaterialer til Uddannelse og Job, som eleverne i folkeskolen kan præsenteres for i 0. til 9. klasse.
  • En bred præsentation af ungdomsuddannelser, så den studerende har kendskab til alle elevens mulige uddannelsesvalg.
  • Et indgående kendskab til lokale Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre og deres rolle i skabelsen af elevernes uddannelsesplan.
  • En stillingtagen til betydningen af det konkrete samarbejde med Uddannelsesvejledningscentrene.
  • Et indgående kendskab til uddannelsesparathedsvurderinger.

 

Kompetenceområde

Uddannelse og job omhandler at fremme den enkelte elevs lyst og evne til at træffe selvstændige uddannelses- og karrierevalg samt til at kunne agere på arbejdsmarkedet.

 

Kompetencemål

Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold, samt karriereplanlægning i folkeskolens 0. – 10. klasse.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der styrker elevernes evner til at se sammenhænge mellem valg af uddannelse og erhvervs- og jobmuligheder inden for forskellige brancheområder samt motivere den enkelte elev til at afdække egne ønsker, muligheder og potentialer

sammenhænge mellem brancher, erhvervsmuligheder og uddannelsesveje

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der fremmer elevernes indsigt i uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold lokalt, nationalt, i EU og globalt

uddannelse på arbejdsmarkedet lokalt, nationalt, i EU og globalt

skabe et læringsrum, der anskueliggør forskellige arbejdsmarkeds- og lønformer i konkret form samt motivere eleverne til at diskutere muligheder for at etablere og drive egen virksomhed

arbejdsbegrebet, herunder selvstændige erhvervsdrivende, entreprenørskab, innovation, lønmodtagere og ulønnet arbejde

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der med evt. inddragelse af elevernes fritidsarbejde fremmer deres forståelse for og viden om rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet

børn og unges arbejdsvilkår

planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter, der med inddragelse af den enkelte elevs hverdagsliv styrker eleven til at reflektere over sammenhænge mellem levevilkår og livsformer og uddannelses- og karrieremuligheder

levevilkår og livsformer

skabe læringsrum, der motiverer eleverne til at diskutere og reflektere over lighed og ulighed på arbejdsmarkedet

lighed og ulighed på arbejdsmarkedet i forhold til uddannelse, køn og kulturforskelle

planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter, der i praksis fremmer elevernes evne til uddannelses- og jobsøgning bl.a. ved brug af it

forskellige teknikker i uddannelses- og jobsøgning, herunder brug af internettet

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der sikrer eleverne kendskab til den danske arbejdsmarkedsmodel og kompetencer til at agere på arbejdsmarkedet, herunder tilrettelægge projektarbejdsforløb med forskellige jobfunktioner, hvor eleverne producerer et produkt med efterfølgende evaluering

den danske arbejdsmarkedsmodel, herunder fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, overenskomstsystemet, flexicuritybegrebet, A-kasser og jobcentre

 

 

Modulets relation til praksis

På kurset møder den studerende ressourcepersoner, der arbejder med Uddannelse og Job samt brobygningsaktiviteter mellem skole og ungdomsuddannelserne.

 

Deltagelseskrav

  • Mødepligt (min. 66% fremmøde).
  • Opgave: Den studerende skal afsluttende beskrive sin kommende Uddannelse og Job-praksis i skolen, samt formulere et konkret forløb, hvor FFM for Uddannelse og Job kobles til et undervisningsfag. (Omfang 1-3 sider). Opgaven skal godkendes.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V