Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kursus i det praktisk–musiske fagområde

Modultype, -omfang og -sprog

Frivilligt kursus. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Kursets identitet:

De praktisk-musiske fag har det fællestræk at de som noget centralt beskæftiger sig med en kropslig/sansemæssig tilgang til læring og erkendelse og arbejder med nonverbale tegngivne fremstillingsformer.

Kurset sætter den studerende i stand til begyndende at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere faglige og tværfaglige læreprocesser der inddrager en kropslig/sansemæssig tilgang til læring og erkendelse og integrerer arbejdet med fremstillingsformer som anvendes inden for det praktisk-musiske fagområde.

 

Mål:

Den studerende skal tilegne sig kundskaber om og gøre erfaringer med hvordan viden, forståelse og færdigheder kan udvikles på baggrund af undervisnings- og formidlingsmetoder, der benytter en kropslig/sansemæssig tilgang til læring og integrerer arbejdet med nonverbale fremstillingsformer. Den studerende skal opnå begyndende kompetence i at begrunde og anvende sådanne metoder i faglige og tværfaglige undervisningssammenhænge med henblik på at fremme læreprocesser i skolens fag.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet baserer sig på grundlæggende viden om æstetiske læreprocesser.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Det praktisk-musiske fagområde.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • analysere, vurdere og integrere praktisk-musiske aktiviteter i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning i folkeskolen.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

anvende praktisk-musiske tilgange til læring, der styrker elevernes evne til at udtrykke sig i og gennem praktisk-musiske og æstetiske udtryksformer

æstetiske læreprocesser og det praktisk-musiske som udtryksform og indgang til læring og erkendelse

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, der integrerer praktisk-musiske aktiviteter i folkeskolens fag med henblik på at facilitere og stimulere elevernes læring

det praktisk-musiske som indgang til motivation og stimulation af elevernes lyst til at lære

anvende det praktisk-musiske i en undervisning, der fremmer elevernes alsidige udvikling, og skaber rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst

nonverbale og sansemæssige udtryksformer og elevernes alsidige udvikling

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, der stimulerer elevernes lyst til innovation og foretagsomhed gennem praktisk-musiske aktiviteter

innovation og foretagsomhed

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kursets form er todelt, en praksisorienteret og en teoretisk orienteret:

 • 3 dages ophold på lejrskolekolonier nær skov og strand. Her arbejdes der overvejende praktisk med faglige aktiviteter i tre faser:
  1. En inspirationsfase hvor lærerne i fem workshops praktisk og teoretisk introducerer grundlæggende praktisk-æstetiske faglige teknikker.
  2. En arbejdsfase hvor man i grupper arbejder med at skabe en miniproduktion med inddragelse af de erhvervede færdigheder og erfaringer. I denne fase yder underviserne vejledning.
  3. En præsentationsfase hvor produktionerne fremvises.
 • På læreruddannelsen. Her efterbearbejdes de praktiske erfaringer, der gives feedback på produktionerne, og arbejdsprocessen evalueres. Endvidere perspektiveres der til didaktisk anvendelse. Her betragtes den praktisk-musiske dimension, skabende virksomhed, kropslig udfoldelse og anvendelse af nonverbale udtryksformer i et dannelses- og undervisningsperspektiv med henblik på ens egen lærerpraksis.

 

Deltagelseskrav

Deltagelse i alle faser af kurset.

Refleksioner over forhold i forbindelse med

 • egen praktisk-æstetisk kompetenceudvikling.
 • deltagelse i den musisk-æstetiske proces, herunder især medvirken til udvikling af både mini-produktionen og gruppearbejdet.
 • didaktiske perspektiveringer til kommende praksis.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V