Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

SA2: Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold – i Danmark og verden. Samfundsfaglige undersøgelsesmetoder

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Fag: Samfundsfag

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet, 10 ECTS-point, modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet giver den studerende kompetence i at undervise i det sociologiske og kulturelle område i samfundsfaget i folkeskolen.

Der arbejdes med hvordan man kan forestå en undervisning, der understøtter elevernes udvikling af en sociologisk og kulturel samfundsmæssig forståelse, der sætter dem i stand til at se sig selv som en del af samfundet. Et samfund, som de påvirker og påvirkes af.

Der lægges vægt på sociologiske teorier om forholdet mellem individ og fællesskab.

Med udgangspunkt i de samfundsvidenskabelige discipliner, med særlig fokus på det sociologiske område, og fagdidaktisk teori og praksis, arbejdes der med, hvordan man begrundet planlægger, gennemfører, udvikler og evaluerer undervisning i sociale og kulturelle forhold i samfundsfag i folkeskolens 8.-10 klasse.

Der arbejdes med problemstillinger i et lokalt, nationalt, regionalt og globalt perspektiv.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til samfundsfag med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

 • Empirisk forskning omkring elevers sociale og kulturelle forståelse, identitetsdannelse og udvikling.
 • Sociologisk teoriudvikling, fx klassiske, nutidige sociologiske teoretikere.
 • Sociologiske undersøgelser og forskning.
 • Samfundsfilosofi, med vægt på forholdet mellem individ og fællesskab.
 • Globaliseringsteori, både sociologiske og mere politologiske retninger.
 • Samfundsvidenskabelig videnskabsteori og forskningsmetodik.
 • Fagdidaktisk og pædagogisk teori om undervisningsplanlægning og læring.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Sociale og kulturelle forhold samt globalisering

Kompetenceområde 4: Samfundsfaglige arbejdsmetoder og samfundsfagdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sociale og kulturelle forhold samt globalisering i samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i samfundsfag med anvendelse af forskellige arbejdsformer og i brug af statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige problemstillinger i folkeskolens 8.–10. klasse.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

fremme elevernes forståelse for egen og andres identitetsdannelse og socialisering i et etnisk, kulturelt og religiøst heterogent Danmark

identitetsdannelse, socialisering, fællesskaber og ligestilling på lokalt og globalt niveau samt sociologiske teorier om modernitet og senmodernitet

inddrage begreber om social differentiering til beskrivelse af sociale forskelle i Danmark og i verden i undervisningen

sociologisk teori og undersøgelser af social differentiering og samfundsmæssig integration

styrke elevernes forståelse for forskellige samfundssyns fortolkning af hverdagsliv og levevis i et velfærdssamfund

samfundsfilosofiske og sociologiske perspektiver på forholdet mellem menneske og samfund

styrke elevers færdigheder i at analysere sammenhænge mellem regionale, europæiske samt globale processer og lokale kulturelle og etniske udtryk

sammenhænge mellem lokale, nationale, regionale, europæiske og globale begivenheder og udviklingsforløb og sociologiske teorier om migration

styrke elevers muligheder for at reflektere over politisk, kulturel og økonomisk globalisering

teori og empiriske undersøgelser af politisk, økonomisk og kulturel globalisering

fremme elevernes forståelse for sammenhænge mellem identitet, gruppedannelse og deres egen stillingtagen

sammenhænge mellem identitetsdannelse, gruppedannelse og stillingtagen

inddrage elevers eget it- og medieforbrug med henblik på udviklingen af deres kritiske tænkning

massemedier i et globalt perspektiv, herunder Internettet og it, samt betydningen for lokale fællesskaber

foretage enkle empiriske undersøgelser og analysere forskellige datatyper, herunder ved brug af it, og diskutere de videnskabsteoretiske problemstillinger i forhold til en undersøgelse

kvantitativ og kvalitativ metode samt samfundsvidenskabelig videnskabsteori

begrundet gennemføre læringsmålstyret samfundsfagsundervisning

samfundsdidaktik og fagdidaktisk forskning

formulere læringsmål for undervisningsforløb i samfundsfag og diskutere begrundelsen af disse med inddragelse af undersøgelser af elevgruppen

formulering af mål og læringsmål i samfundsfag, undersøgelser af elevers forudsætninger inden for fagets områder, metoder til vurdering af elevernes forudsætninger i samfundsfag

formulere beskrivelser af tegn på læring i samfundsfag, og anvende og designe egnede metoder til evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og give fremadrettet feedback til eleverne

evaluering, beskrivelser af ”tegn på læring” og feedback til eleverne i samfundsfag

tilrettelægge undervisning med fokus på faglige begreber og læsning af faglige tekster

elevers tilegnelse af fagsprog og faglige begreber i samfundsfag, herunder faglig læsning

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan.
Kategori 1: 66 timer
Kategori 2: 168 timer
Kategori 3: 40 timer
Kategori 4: 1 timer

 

Modulets relation til praksis

Den studerende behandler i et team af medstuderende en sociologisk problemstilling statistisk med brug af data fra fx komparative skoleundersøgelser som ICCS, Samfundsfagsundersøgelserne, SFI’s trivselsundersøgelser om skolen, PISA, OECD eller andre typer komparative undersøgelser.

 

Deltagelseskrav

 • Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.
 • Oplæg: At den studerende har holdt et oplæg for holdet af 30 minutters varighed i samarbejde med andre studerende. Der gives respons i forbindelse med fremlæggelsen. Herunder at den studerende har samarbejdet med sit team om at udarbejde
 • 2 oplæg i form af:
  • En gang ugens aktuelle.
  • En gang undervisning i et fagligt materiale for holdet eller et fagdidaktisk oplæg om undervisningstilrettelæggelse, ud af huset aktiviteter, undervisningsmaterialer, herunder digitale lærermidler, spil mv.
 • At den studerende sammen med sit team (de studerende kan indenfor teamet organisere sig i mindre opgavegrupper) har udarbejdet og afleveret:
  • Praksistilknytningsopgave: En praksistilknytningsopgave: Den studerende behandler i et team af medstuderende en elevorienteret sociologisk problemstilling statistisk med brug af data fra fx ICCS, Samfundsfagsundersøgelserne, SFI’s trivselsundersøgelser om skolen, PISA, OECD eller andre komparative skoleundersøgelser. Data sorteres og behandles digitalt. (4 sider – herunder en anbefaling). Opgaven skal bestås. Der gives en mundtlig respons.
  • Undervisningsforløb: Et begrundet undervisningsforløb 8-12 lektioner. Med begrundet valg af 2 for forløbet centrale kernebegreber og en lærermiddelanalyse af et undervisningsmateriale med overvejelser om anvendelse i det begrundede undervisningsforløb (10 sider). Opgaven skal godkendes. Der gives en vejledende karakter.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V