Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MU3: Musikundervisning med musikforståelse – i teori og praksis

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Fag: Musik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet, 10 ECTS, modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Den studerendes forståelse af musik som kulturbærende og historisk fænomen udvikles og kvalificeres. Der arbejdes med eksemplariske læremidler og aktivitetsformer der bl.a. indebærer at den studerende tilegner sig færdigheder i både at spille og synge, skabe musik, lytte til musik, fortolke og analysere musik og til at reflektere over musikken og musikalske forhold i samfund og kulturliv. Centralt er refleksion over musikalsk læring og i særdeleshed musikforståelse i relation til et inkluderende læringsmiljø hvor for­skel­lighed og dermed undervisnings­differentiering står centralt.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til musik med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

Faget har sin basis fra to forskellige videns- og færdighedsdimensioner; en kunstnerisk  og en vidensbaseret. Modulet bygger på teori og forskning vedrørende børn og unges musikalske udvikling og læring samt på teorier om musikkens kvaliteter og mangfoldighed.

Forskning vedrørende musikfaget i folkeskolen udgør et centralt grundlag.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

De fire kompetenceområder med hovedvægt på kompetenceområde 3 og 4.

Kompetenceområde 1: Musikudøvelse

Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben

Kompetenceområde 3: Musikforståelse

Kompetenceområde 4: Musikdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab.
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik.
  • varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen.
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

etablere læringsrum for elevers selvstændige arbejde med musikudøvelse

læreprocesser og organisering

arrangere musik og musikalske aktiviteter i et bredt udvalg af stilarter for varierede målgrupper med forskellige pædagogiske formål

musikteori, notation, arrangement, instrumentation og satslære og musikalske læremidler

skabe musik på baggrund af egne vokale og instru­men­tale færdigheder med musikalsk nysgerrighed, auten­ti­ci­tet og overblik

kreative processer, musikalsk interpretation og varierede udtryksformer

anvende it og anden teknologi som arbejdsredskab og kreativt værktøj

lydbearbejdning, nodeskrivning på computer, it og internetressoucer

perspektivere musik som strukturelt, æstetisk, kulturelt og historisk fænomen

musik i et historisk, psykologisk, oplevel­ses­mæssigt, æstetisk og samfundsmæssig per­spek­tiv herunder forskellige musikkulturer, børne- og ungdomskulturer samt musik og medier

fortolke musik i et bredt udvalg af stilarter og genrer

musikteori og musikalsk analyse

udtrykke musikalsk forståelse gennem vokal og instru­men­tal udøvelse

hørelære, musikalsk frasering, instrument- og stemmeteknik og -brug i forskellige musikalske stilarter

formidle musik i forskellige genrer og stilarter fra forskellige historiske perioder

musikalske genrer, stilarter og musikhistorie

planlægge, gennemføre og evaluere varieret og aktive­ren­de undervisning i musiklytning og musik­oplevelse

metoder til musiklytning og musikalsk udvikling

formulere og anvende differentierede undervisnings- og læringsmål for musikundervisning

musikkens betydning som eksistentielt, æste­tisk, kulturbærende og identitetsskabende fænomen, begrundelser for musikfaget, musikfagets formål og indhold

udvælge undervisningsindhold til såvel enkelt­­aktiviteter som længere forløb differentieret og inkluderende

musikalsk læring og progression, undervisnings­differentiering, læreplaner i musik og lære­midler i musikfaget

varetage undervisning med øje for elevernes musikalske forudsætninger, udvikling og potentialer

musikpædagogisk teori, elevernes musikalske udvikling, æstetiske læreprocesser, musika­li­tetsteori

analysere egen og andres musikundervisning med henblik på udvikling af musikundervisning i folkeskolen gennem anvendelse af data fra evalueringer

evalueringsmetoder og observation og iagt­tagelse som metoder til at skabe viden om musikundervisning i folkeskolen

analysere undervisningsmidler hensigtsmæssigt i forhold til undervisningens mål og centrale indhold samt resultater fra forskning og udviklingsarbejde

læremidler samt resultater fra forskning og udviklingsarbejde

anvende musikfaget i samspil med andre fag og aktiviteter på skolen

tværfaglighed

bidrage til skolens almene dannelsesopgave både i musikfaget og på skolen generelt

musikkens betydning som motorisk/fysisk, psykologisk, socialt og kulturelt fænomen

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan.
Kategori 1: 76 timer
Kategori 2: 114 timer
Kategori 3: 80 timer
Kategori 4: 5 timer

 

Modulets relation til praksis

Modulet er et praksissamarbejdemodul. Rammerne for praksissamarbejdet er beskrevet under afsnittet om praktikvirksomhed i studieordningens DEL 1 afsnit 4.2.9 & 4.2.10.

 

Deltagelseskrav

  • Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.
  • Faglig-pædagogisk projekt: Mundtlig/praktisk fremlæggelse af udvalgte dele af faglig-pædagogisk projekt. Der lægges vægt på klar begrundelse for projektet og tydeligt formål med fremlæggelsen. Løses individuelt eller i grupper på 2-4. Varighed: 10-30 min. afhængigt af gruppestørrelse. Responsform aftales på holdet med holdets underviser.
  • Sang- og klaverprøve: Deltagelse i modulprøve i sang (herunder sang til eget akkompagnement, a cappela-sang og mikrofonsang) og brugsklaver (herunder sanginstruktion og pedalspil) på baggrund af liste med sange/aktiviteter, som underviserne kan trække lod fra. Løses individuelt. Varighed: 10 minutter. Der lægges vægt på stilistisk spredning og forståelse, hensigtsmæssig teknik, fortolkning, musikledelse fra klaveret, varieret og ubesværet akkompagnementsspil. Kort mundtlig respons.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V