Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MU1: Musikalske udtryksformer i undervisning og læring

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Fag: Musik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet, 10 ECTS, modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Der er fokus på at udvikle de studerendes musikpædagogiske og didaktiske forudsætninger relateret til musik som undervisningsfag i folkeskolen.

Der arbejdes med varierede musikalske udtryksformer med krop, stemme, instrumenter og andre lydkilder.

Som en væsentlig del indgår kreative, æstetiske arbejdsformer og læreprocesser samt refleksion over viden og færdigheder opnået gennem arbejdet med de forskellige udtryksformer.

Der lægges endvidere særlig vægt på udvikling af den studerendes egne musikalske færdigheder.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til musik med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

Faget har sin basis fra to forskellige videns- og færdighedsdimensioner; en kunstnerisk og en vidensbaseret. Modulet bygger på teori og forskning vedrørende børn og unges musikalske udvikling og læring samt på teorier om musikkens kvaliteter og mangfoldighed.

Forskning vedrørende musikfaget i folkeskolen udgør et centralt grundlag.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Musikudøvelse

Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben

Kompetenceområde 3: Musikforståelse

Kompetenceområde 4: Musikdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab.
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik.
  • varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen.
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

lede og akkompagnere fællessang og musikaktiviteter på klaver udtryksfuldt i et bredt udvalg af stilarter

musikteori, spilleteknik, repertoire, stilarter, instruktion og ledelse i forbindelse med klaverspil

anvende egen stemme musikalsk og nuanceret som hjælpemiddel og arbejdsredskab i undervisningen

stemmearbejde i relation til musikalsk og sproglig udvikling og udvikling af egen og andres stemmer

udtrykke sig musikalsk gennem instrumentalspil med forståelse for genre og teknik

musikalske genrer, motoriske/tekniske øveprocesser, musikalsk fortolkning

lede stemmearbejde, fællessang og én- eller flerstemmigt kor i et bredt udvalg af genrer

 

udvikling af børns stemmer, sproglig udvikling, kor/sang-metodik, indstudering, sangligt repertoire, sanglige kulturer og traditioner

lede musikaktiviteter med leg, dans, bevægelse og dramatisering med øje for elevers potentialer og forudsætninger

kroppens, bevægelsens og legens betydning for musikalsk udvikling og læring

arrangere musik og musikalske aktiviteter i et bredt udvalg af stilarter for varierede målgrupper med forskellige pædagogiske formål

musikteori, notation, arrangement, instrumentation og satslære og musikalske læremidler

lede kreative musikalske processer i vokal-, bevægelses- og instrumentalaktiviteter, herunder såvel komposition som improvisation

kreative processer, eksperimentelt arbejde, teorier om improvisation og komposition samt musikkens æstetiske og innovative potentialer

planlægge, gennemføre og evaluere varieret og aktiverende undervisning i musiklytning og musikoplevelse

metoder til musiklytning og musikalsk udvikling

formulere og anvende differentierede undervisnings- og læringsmål for musikundervisning

musikkens betydning som eksistentielt, æstetisk, kulturbærende og identitetsskabende fænomen, begrundelser for musikfaget, musikfagets formål og indhold

udvælge undervisningsindhold til såvel enkeltaktiviteter som længere forløb differentieret og inkluderende

musikalsk læring og progression, undervisningsdifferentiering, læreplaner i musik og læremidler i musikfaget

agere i forskellige musiklærerroller fra den myndige leder og dirigent til den lydhøre og inspire­rende igangsætter i og med musik

undervisningsmetodik, klasseledelse, musiklærerroller, formidlingsstrategier samt formelle og uformelle læreprocesser

varetage undervisning med øje for elevernes musikalske forudsætninger, udvikling og potentialer

musikpædagogisk teori, elevernes musikalske udvikling, æstetiske læreprocesser, musikalitetsteori

bidrage til skolens almene dannelsesopgave både i musikfaget og på skolen generelt

musikkens betydning som motorisk/fysisk, psykologisk, socialt og kulturelt fænomen

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan.
Kategori 1: 76 timer
Kategori 2: 114 timer
Kategori 3: 80 timer
Kategori 4: 5 timer

 

Modulets relation til praksis

Modulets sigte er at udruste den studerende til at kunne lede musikaktiviteter, kor og sammenspil i folkeskolen. I modulet vil der i videst muligt omfang indhentes praksiserfaringer gennem arbejdet med musikledelsesopgaver i folkeskolen men også undervejs i uddannelsesforløbet.

 

Deltagelseskrav

  • Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.
  • Lydkomposition: Aflevering af kort digital lydkomposition med behandlet konkret lyd. Løses individuelt. Varighed: Cirka/godt 1 minut. Der lægges vægt på musikalsk eksperimenteren, grundighed og kvalitet. Kort skriftlig respons.
  • Talekor: Aflevering af 3-stemmigt talekor i partitur indskrevet i nodeskrivningsprogram. Løses individuelt. Omfang: Cirka 15-30 takter. Der lægges vægt på et varieret, interessant og velformidlet musikalsk udtryk, herunder varieret brug af satsteknikker, korrekt rytmenotation, hensigtsmæssige tekstbetoninger, relevante anvisninger på dynamik og stemmebrug. Kort skriftlig respons.
  • Selvkomponeret sang: Aflevering af sang, der noteres i nodeprogram med tilføjelse af becifringer. Der angives endvidere målgruppe, kontekst/funktion og noter til indstuderingsmetode. Løses individuelt. Omfang: Cirka 16 takter. Der lægges vægt på musikalsk anvendelighed, herunder sangbarhed og formidling. Responsform aftales på holdet med holdets underviser.
  • Sang- og klaverprøve: Deltagelse i modulprøve i sang (at synge selv) og brugsklaver (simpelt akkordakkompagnement). Løses individuelt. Varighed: 10-15 minutter. Der lægges vægt på overholdelse af notation, inspirerende udtryk, sund og alsidig stemmebrug, velfungerende akkompagnement og musikalsk overskud. Kort mundtlig respons.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V